Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa Wieś i Witkowice

hqdefaultDnia 4 września 2013 r. opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy na zimowe otrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty Bielany, , Łęki, Malec, Nowa i Witkowice. Poniżej przedstawiamy tę informację.

W ramach zamówienia należy wykonywać: a) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp. b) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających, c) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia przejezdności i przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu

Wykonawca zobowiązuje się, iż na dzień uruchomienia akcji zimowej wyposaży pojazdy, przeznaczone do wykonywania usługi określonej w umowie w urządzenie zapewniające monitoring pracy sprzętu. Urządzenie ma rejestrować dane związane z pracą pojazdów. Wykonawca zapewni dostęp on-line Zamawiającemu do danych znajdujących się na serwerze oraz dostarczy Zamawiającemu indywidualne konto do logowania (najpóźniej w dniu uruchomienia akcji zimowej). Urządzenie zamontowane na pojazdach oraz oprogramowanie powinny umożliwić Zamawiającemu pozyskanie na bieżąco (on-line) informacji dotyczących pracy pojazdu w zakresie: trasy, prędkości i czasu przejazdu, aktualnego położenia pojazdu i miejsc zatrzymania. Oprogramowanie ma rejestrować i zapisywać w/w dane w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu dostęp do nich przez cały okres obowiązywania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego, ciągłego działania oprogramowania.

Koszty związane z wyposażeniem pojazdów w odbiorniki GPS oraz koszty związane z korzystaniem przez Zamawiającego z oprogramowania oraz dostępu do danych z monitoringu pokryje Wykonawca. Wyposażenie pojazdów w odbiorniki GPS oraz monitoring pracy sprzętu Wykonawcy ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli nad realizacją zamówienia.

3. Szczegółowy zakres robót oraz warunki wykonania i odbioru robót zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna – załącznik nr 9 do SIWZ.

hqdefault

Czas trwania:  15 kwietnia 2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  

1

 

Zamawiający

 

GMINA KĘTY

Rynek 7, 32-650 Kęty

 2

 

Dostawa/Usługa/Roboty budowlane

 

Usługi

 3

 

Tryb postępowania

 

Przetarg nieograniczony

 4

 

Przedmiot zamówienia

na terenie sołectw gminy Kęty: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Witkowice i Nowa Wieś
  w sezonie 2013/2014.

 5  

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano

 Zadanie nr 1 – Sołectwo Bielany – oferta nr 4
Kółko Rolnicze w Łękach, Łęki ul. Sportowa 11,
32-651 Nowa Wieś

 

Zadanie nr 2 – Sołectwo Bulowice – oferta nr 2

Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol” ul. Krakowska 96a 32-650 Kęty

 

Zadanie nr 3 – Sołectwo Łęki – oferta nr 4
Kółko Rolnicze w Łękach, Łęki ul. Sportowa 11,
32-651 Nowa Wieś

 

Zadanie nr 4 – Sołectwo Malec – oferta nr 2
Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol” ul. Krakowska 96a 32-650 Kęty

 

Zadanie nr 5 – Sołectwo Witkowice – oferta nr 2  Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol” ul. Krakowska 96a 32-650 Kęty

 

Zadanie nr 6 – Sołectwo Nowa Wieś – oferta nr 3

Firma Handlowa „BUDMAT” s.c. Pawlusiak Wiesław,
Kolasa Danuta, Bielany, ul. Prosta 5, 32-651 Nowa Wieś

6

Ceny wybranych ofert (brutto)

 Zadanie nr 1 – Sołectwo Bielany – 30.294,00 PLN

Zadanie nr 2 – Sołectwo Bulowice – 90.072,00 PLN

Zadanie nr 3 – Sołectwo Łęki – 21.708,00 PLN

Zadanie nr 4 – Sołectwo Malec – 28.674,00 PLN

Zadanie nr 5 – Sołectwo Witkowice – 50.220,00 PLN

Zadanie nr 6 – Sołectwo Nowa Wieś – 44.955,00 PLN

 7  

Uzasadnienie wyboru oferty

 Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena. Na tej podstawie w/w oferty na poszczególne zadania otrzymały największą liczbę punktów równą 100 i zostały uznane za najkorzystniejsze.
 8  

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. 

32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 8
Liczba przyznanych punktów:
dla zadania nr 6 – sołectwo Nowa Wieś – 79,9 pkt

 

Oferta nr 2:

Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol”
ul. Krakowska 96 a, 32-650 Kęty

Liczba przyznanych punktów:

dla zadania nr 2 – sołectwo Bulowice – 100 pkt

dla zdania nr 4 – sołectwo Malec  – 100 pkt

dla zadania nr 5 – sołectwo Witkowice – 100 pkt

dla zadania nr 6 – sołectwo Nowa Wieś – 90,2 pkt

 

Oferta nr 3:

Firma Handlowa „BUDMAT” s.c. Pawlusiak Wiesław,

Kolasa Danuta, Bielany, ul. Prosta 5, 32-651 Nowa Wieś
Liczba przyznanych punktów:
dla zadania nr 1 – sołectwo Bielany – 93,1 pkt

dla zadania nr 6 – sołectwo Nowa Wieś – 100 pkt

Oferta nr 4:

 

Kółko Rolnicze w Łękach, Łęki
ul. Sportowa 11, 32-651 Nowa Wieś

Liczba przyznanych punktów:

dla zadania nr 1 – sołectwo Bielany  – 100 pkt

dla zadania nr 3 – sołectwo Łęki – 100 pkt

 

 9  

Data zamieszczenia informacji

 

04.09.2013 r.

Źródło:
BIP UG Kęty | fot. www.nowa-wies-kety.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*