Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Kęty

__TabliceUrządGminyKęty ogłosił dziś nabór na wolne urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Kęty. Aplikacje można składać do 13 listopada 2015 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). Wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 500 – 3 000 złotych brutto. Szczegóły w ogłoszeniu.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2)      co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;

3)      obywatelstwo polskie;

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

5)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
o zmianie imion i nazwisk, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku pracy;

2)      biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

3)      wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, sumienność, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1)      sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów w Rejestrze Stanu Cywilnego;

2)      przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;

3)      sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w Rejestrze Stanu Cywilnego;

4)      wpisywanie wzmianek dodatkowych w księdze stanu cywilnego o przeniesieniu akt do Rejestru Stanu Cywilnego;

5)      zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego, z wyjątkiem przypisków zamieszczonych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego;

6)      usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;

7)      wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – odpisów zupełnych, odpisów skróconych i odpisów wielojęzycznych;

8)      uzupełnianie danych statystycznych przy aktach stanu cywilnego;

9)      tworzenie i odbieranie zleceń w Rejestrze Stanu Cywilnego;

10)  archiwum aktów stanu cywilnego;

11)  sporządzanie zestawień i statystyk z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

12)  archiwum zakładowego stanu cywilnego;

13)  organizacja jubileuszy związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.

4. Warunki pracy:

1)      wymiar czasu pracy – pełny etat;

2)      wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 500 – 3 000 złotych brutto;

3)      praca w siedzibie Urzędu Gminy  Kęty, Rynek 7, I piętro, samodzielna, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz szczególnej dyspozycyjności (praca wg potrzeb w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy);

4)      pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny wraz z CV;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4)      kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

5)      kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora USC” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty w terminie do 13 listopada 2015r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1)      Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2)      Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.

3)      Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

4)      Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5)      W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

a)      I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

b)      II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje,  kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

6)      W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

7)      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*