Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy Kęty

__TabliceUrządGminyKęty Kęty ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Rozwoju Urzędu Kęty. Aplikacje można składać do poniedziałku 9 listopada 2015 r. Wynagrodzenie podstawowe to 2000-2500 zł brutto. Szczegóły w ogłoszeniu.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2) co najmniej roczny pracy w urzędach administracji publicznej;

2) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej oraz znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego;

2) wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Gminy Kęty oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

3) umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych;

4) umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);

5) samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) kreowanie i realizacja polityki informacyjnej organów Gminy, w szczególności poprzez przygotowywanie informacji o pracy organów Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych przeznaczonych dla środków masowego przekazu, oraz do publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty;

2) współpraca z organizacjami społecznymi, kombatanckimi, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji o ich działalności;

3) organizowanie gminnych imprez rekreacyjno-kulturalnych, obchodów świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości gminnych;

4) utrzymywania i rozwijania kontaktów partnerskich z miejscowościami, jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz kontaktów partnerskich międzynarodowych oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami;

5) współprowadzenie portalu internetowego http://kety.pl oraz profilu Gminy Kęty na portalu społecznościowym Facebook.

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 000 – 2 500 złotych brutto;

3) praca w siedzibie Urzędu Gminy  Kęty, Rynek 7, I piętro, samodzielna, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz szczególnej dyspozycyjności i wykonywania zadań w terenie.

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z CV;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539);

6) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty w terminie do 9 listopada 2015 r. godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje,  kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*