Gmina Kęty ogłosiła przetarg na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całej Gminy Kęty

HERB BIP KętyW dniu 31 stycznia 2013 roku na stronie BIP Urzędu Kęty pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kęty dla obszaru całej gminy Kęty w jej granicach administracyjnych, określone w uchwale Nr: XXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kęty.

Zamawiający określa, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy sporządzić zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,poz. 647 ) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.03.164.1587) wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Plan należy sporządzić w oparciu o ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kęty.

Obszar opracowania: 7.608 ha

Skala opracowania: 1:2000

Zakres czynności do wykonania leżący po stronie Wykonawcy:

a) przygotowanie obwieszczeń i zawiadomień,

b) reprezentowanie Burmistrza przy przeprowadzaniu uzgodnień i uzyskiwanie opinii do projektu planu,

c) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego opracowaniem projektu planu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2001 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r. Nr 155,poz. 1298),

d) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

e) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,

f) przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

g) przygotowanie projektu uchwały w ramach procedury sporządzania planu oraz wszystkich innych dokumentów związanych z pracami planistycznymi,

h) prezentowanie projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej, komisji i sesji Rady Miejskiej oraz udział głównego projektanta planu w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

i) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia przez Burmistrza uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

j) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag,

k) przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej, uchwalającą plan,

l) wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzgodnień z właściwymi organami i rozstrzygnięć Rady Miejskiej,

ł) przygotowanie dokumentacji planistycznej w formie książkowej, obejmującej

problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem,

m) wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody,

n) opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Zakres opracowania dokumentacji planistycznej oraz ostatecznej:

a) dwa egzemplarze opracowania ekofizjograficznego,

b) trzy egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko,

c) dwa egzemplarze dokumentacji planistycznej w formie książkowej, obejmującej problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem,

d) dwa egzemplarze tekstu i rysunku planu w technice umożliwiającej jego publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,

e) dwa egzemplarze zafoliowanego rysunku planu w skali 1:2000,

f) jeden egzemplarz zafoliowanego rysunku planu w technice barwnej w skali 1:5000,

g) cztery egzemplarze tekstu planu w formie książkowej,

h) cztery egzemplarze rysunku i tekstu planu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (postać tekstową w formacie DOC, postać graficzną w formie: rastrowej w plikach o rozszerzeniu JPG i TIFF w rozdzielczości 600 DPI i wektorowej w formacie programu EWMAPA w wersji nie niższej niż 10). Połączenie programu EWMAPA z programem WINPLAN z doprowadzeniem do poprawnego działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14 lutego 2013 r., godzina 09:45, miejsce: Urząd Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, dziennik podawczy.

Więcej informacji (w tym również treść SIWZ) znajdą Państwo pod adresem:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*