Burmistrz Gminy Kęty szuka pracowników do UG Kęty

HERB BIP Kęty Gminy Kęty ogłosił na stronie urzędowej BIP UG Kęty nabór na referenta w Wydziale Infrastruktury Społecznej oraz nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Składanie dokumentów aplikacyjnych odbywa się do dnia 4 lutego 2013 r. Wymagania stawiane kandydatom przedstawiamy Państwu poniżej.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urząd Gminy Kęty:

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie o kierunku: prawo, administracja, zarządzanie,
 2. znajomość przepisów ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o bibliotekach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych,
 3. sumienność, samodzielność, kreatywność.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

1. prowadzenie spraw związanych z funkcją organizatora gminnych instytucji kultury,

2. organizowanie działalności świetlic i klubów młodzieżowych,

3. prowadzenie rejestru dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków oraz realizacja pozostałych zadań gminy z zakresu ochrony dóbr kultury,

4. współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,

5. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej (ośrodki sportowo-rekreacyjne, ogródki jordanowskie),

6. przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych i rozrywkowych i prowadzenie postępowań w tym zakresie,

7. współdziałanie z organizacjami i podmiotami realizującymi zadania publiczne zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Warunki pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie miesięczne w zależności od stażu pracy z przedziału 1 600 – 2 100 złotych brutto miesięcznie,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – II piętro, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i curriculum vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 4. kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539),
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – Referent w WydzialeInfrastruktury Społecznej” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15.30 dnia 4 lutego 2013r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kęty).

Informacje dodatkowe.

1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

4. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem o kolejnym etapie procesu naboru.

5. W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 kandydatów postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach; I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej (test), II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której, ocenie będzie podlegał dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów do pracy.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7.

Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kętach:

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja, lub wykształcenie wyższe magisterskie i podyplomowe studia administracyjne,
 6. co najmniej 5-letni staż pracy:

a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, lub

b) w służbie cywilnej, lub

c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem  stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  o ochronie danych osobowych, o zmianie imienia i nazwiska, kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 3. wysoka kultura osobista, umiejętność autoprezentacji,
 4. sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność ( wg potrzeb w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy).

 

Zakres wykonywanych zadań:

Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:

 1. w zakresie spraw związanych z zawieraniem małżeństw:

a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzanie aktów małżeństwa,

b) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem,

c) prowadzenie ksiąg małżeństwa i akt zbiorowych,

 1. w zakresie spraw związanych z rejestracją zgonów:

a) przyjmowanie zgłoszeń o zgonie i sporządzanie aktów zgonu,

b) prowadzenie ksiąg zgonów i akt zbiorowych,

 1. w zakresie spraw związanych z rejestracją urodzeń:

a) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu i sporządzanie aktów urodzeń,

b) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecka nazwiska męża matki i o zmianie imienia dziecka,

c) prowadzenie ksiąg urodzeń i akt zbiorowych,

 1. sporządzanie odpisów i wydawanie zaświadczeń z akt stanu cywilnego,
 2. dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego,
 3. ustalanie, odtwarzanie, uzupełnianie i prostowanie treści aktów stanu cywilnego,
 4. obrót prawny z zagranicą w sprawach stanu cywilnego,
 5. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości odznaczania.

Warunki pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie miesięczne w zależności od stażu pracy z przedziału 3 000 – 4 000 złotych brutto miesięcznie,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – II piętro, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny i curriculum vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – na stanowisko w Urzędzie Stanu Cywilnego” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15.30 dnia 4 lutego 2013r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kęty).

Informacje dodatkowe.

1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem o kolejnym etapie procesu naboru.

4. W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 kandydatów postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach; I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej (test), II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której, ocenie będzie podlegał dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów do pracy.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*