Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w UG Kęty

herb_bip_małyBurmistrz Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Infrastruktury Gminnej w Urzędzie Gminy Kęty. Startować w naborze może absolwent kierunku ochrony środowiska bądź administracji lub prawa.

Wymagania niezbędne (formalne):

1.1. wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja lub ochrona środowiska;

1.2. co najmniej półtoraroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

1.3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1.4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych oraz o samorządzie gminnym;

2.2. umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny);

2.3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

2.4. dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kęty;

3.2. wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem zieleni urządzonej i zadrzewień dróg i ulic;

3.3. realizacja obowiązków związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych dla prowadzonych spraw oraz prowadzenie bezpośredniego nadzoru merytorycznego nad należytym wykonywaniem umów zawartych w zakresie tych zamówień;

3.4. prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz współpraca w tym zakresie z wykonawcami robót, inspektorami nadzoru i przyszłymi użytkownikami wykonanych obiektów i urządzeń;

3.5. przygotowywanie propozycji zadań rzeczowych do budżetu w zakresie prowadzonych spraw jak również prowadzenie sprawozdawczości w wymienionym wyżej zakresie;

3.6. fakturowanie sprzedaży w zakresie właściwości Wydziału Infrastruktury Gminnej.

4. Warunki pracy:

4.1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie miesięczne  w zależności od stażu pracy w przedziale 1700 – 2 000 złotych brutto miesięcznie;

4.2. praca w siedzibie Urzędu Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty – II piętro, samodzielna, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz wykonywania zadań w terenie (kontrole, nadzór nad prowadzonymi zadaniami).

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny i curriculum vitae;

2.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;

3.  kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

4.      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

5.   kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539);

6.     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale IG” na Dzienniku Podawczym Urzędu Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15.30 dnia 20 listopada 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Informacje dodatkowe.

1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

4. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie procesu naboru.

5. W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 kandydatów postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach: I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej (test), II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której, ocenie będzie podlegał dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów do pracy.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7 – parter.

W skład powołanej (Zarządzenie nr 303/2013/K) przez Burmistrza Kęty komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Kęty wchodzą:

1. Pan Krzysztof Olejak – Przewodniczący Komisji,

2. Pani Dorota Matkowska – Członek Komisji,

3. Pan Piotr Własiński – Czlonek Komisji.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*