Trwa nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

herb_bip_małyKierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1. Wymagania niezbędne i dodatkowe oraz termin składania aplikacji dostępne są w artykule poniżej.

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kilińskiego 1, 32-650 Kęty.

2.Wymagania niezbędne (formalne):

2.1. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku informatycznym;

2.2. co najmniej czteroletni staż pracy;

2.3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.Wymagania dodatkowe:

3.1. mile widziany co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.);

3.2. praktyczna znajomość pakietu MS Office i Open Office;

3.3. znajomość systemów operacyjnych LINUX, UNIX, WINDOWS – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku informatyka;

3.4. umiejętność zarządzania sieciami TCP/IP oraz serwerem Linux;

3.5. praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych użytkowników systemów;

3.6. wiedza niezbędna do zarządzania siecią informatyczną;

3.7. umiejętność stosowania przepisów prawa;

3.8. umiejętność planowania i organizacji pracy;

3.9. zarządzanie informacją;

3.10. umiejętność pracy w zespole;

3.11. zdolność podejmowania decyzji;

3.12. radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

3.13. sumienność, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4.1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty;

4.2. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;

4.3. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;

4.4. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;

4.5. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów;

4.6. administrowanie systemami teleinformatycznymi;

4.7. administrowanie siecią komputerową (LAN i WAN);

4.8. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem;

4.9. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;

4.10. wdrażanie nowego oprogramowania;

4.11. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego;

4.12. przegląd sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek;

4.13. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;

4.14. w zakresie aktualizacji stron internetowych.

5.Warunki płacy:

5.1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, płaca zasadnicza z przedziału  1 260,00 do 3 200,00 złotych brutto miesięcznie;

5.2. praca w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty Kilińskiego 1, oraz na terenie Gminy Kęty.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i curriculum vitae;

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe;

3. kopia dowodu osobistego;

4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”);

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) „

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka” w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kęty, ul Kilińskiego 1 – parter pok nr 6 lub drogą pocztową na adres Zakładu Obsługi  Szkół   i Przedszkoli Samorządowych 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1, w terminie do godz. 15.30 do dnia 19 maja r. (liczy się data wpływu do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych).

Informacje dodatkowe:

1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Oferty, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o kolejnym etapie procedury kwalifikacyjnej.

4. o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1 – I piętro.

Źródło:
BIP

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Trwa nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyk w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

  1. had pisze:

    To mailem niemozna jaks komuna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*