SKO w Krakowie uchyliło decyzję Burmistrza Kęt. Ma ujawnić pełną informację o udzielonej pomocy publicznej, ulgach, umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na ratę

Jawnosc_Informacja_PublicznaSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 13 września 2016 r. (otrzymaną 22 września br.) w składzie trzyosobowym uchyliło decyzję Burmistrza Gminy Kęty w całości i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. SKO uznało, że nie prawidłowa jest odmowa przez Burmistrza Gminy Kęty udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej, wraz ze wskazaniem kwot oraz przyczyn tychże w roku 2015.

I. We wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 30 czerwca 2016 r. poprosiliśmy Burmistrza Gminy Kęty o:

udostępnienie w BIP Gminy Kęty w zakładce http://bip.malopolska.pl/ugkety/Article/id,283018.html oraz na adres e-mail:

f)    wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g)    wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

wraz ze wskazaniem kwot oraz przyczyn tychże (dotyczy ppkt. f i g) w roku 2015.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

Art. 37. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:
1)    do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60;
2)    o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:
a)    dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
b)    kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
c)    kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,
d)    kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
e)    wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
f)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.”

II. Odpowiedź Burmistrza Gminy Kęty (z 6 kwietnia 2016 r.):

odpo1

III. Ponowna prośba o udostępnienie (2 czerwca 2016 r.)

Zawnioskowaliśmy do Burmistrza Gminy Kęty o odpowiedź na wniosek z 30 marca 2016 r. w którym prosiliśmy o udostępnienie:

f)    wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g)    wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

wraz ze wskazaniem kwot oraz przyczyn tychże (dotyczy ppkt. f i g) w roku 2015.

IV. Odpowiedź burmistrza z 7 czerwca 2016 r. (odbiór maila 9 czerwca 2016 r.):

Wybrane fragmenty:

odp3

odp4

Całe pismo burmistrza – KLIKNIJ TUTAJ

Burmistrz nie tylko nie ujawnił danych, które według nas są informacją publiczną, ale nie wydał decyzji odmownej w sprawie informacji, które uważa za chronione tajemnicą skarbową. A powinien był to zrobić, byśmy mogli złożyć odwołanie.

V. Wniosek o wydanie decyzji odmownej w sprawie udostępnienia informacji publicznej

10 czerwca 2016 r. zawnioskowaliśmy do Urzędu Gminy Kęty o wydanie decyzji odmownej przez burmistrza Kęt, od której przysługiwać nam będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

VI.  Decyzja odmowna Burmistrza Gminy Kęty (20 czerwca 2016 r.)

Burmistrz Gminy Kęty w wydanej przez siebie decyzji odmówił udostępnienia informacji publicznej, o którą wnioskowaliśmy w marcu br. W uzasadnieniu decyzji powołał się na tajemnicę skarbową i wskazał, że ustawa o finansach publicznych ma pierwszeństwo przed ustawą o informacji publicznej. Dokonał przy tym analizy odnośnych przepisów prawa.

Decyzja – KLIKNIJ TUTAJ

VII. Odwołanie do SKO w Krakowie

Odwołaliśmy się w tej sprawie do SKO.

W odwołaniu podnieśliśmy fakt naruszenia przez Burmistrza Gminy Kęty szeregu przepisów; art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w zakresie działalności organu władzy publicznej; art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP poprzez uznanie, że zachodzi przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznej w postaci tajemnicy skarbowej; art. 293 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez uznanie, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z informacjami objętymi tajemnicą skarbową; art. 33 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w związku z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP poprzez uznanie, że przepis ten uniemożliwia udostępnienie wnioskowanych informacji; art. 7, art. 8 oraz art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez nie rozpatrzenie całości materiału dowodowego.

W uzasadnieniu powyższych naruszeń, wskazaliśmy m.in. na fakt, iż:

(…) wbrew twierdzeniom strony przeciwnej art. 37 ust. 1 pkt. g ustawy o finansach publicznych nie stoi na przeszkodzie udostępnienia wnioskowanych informacji o wysokości oraz przyczynach udzielenia pomocy publicznej. Zgodnie bowiem z tym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

oraz

Jak trafnie bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lutego 2014 r, sygn. akt I OSK 2129/13: Jeżeli więc ustawodawca regulujący materię podatkową nie wprowadza zakazu udostępniania określonej informacji, a wręcz przeciwnie – pozwala na upublicznianie informacji dotyczących zwolnień podatkowych, wówczas informacja taka, jeśli nie funkcjonuje w obiegu publicznym w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią, winna zostać udostępniona zainteresowanemu na jego wniosek. Zasada jawności życia publicznego i transparentności działań władzy publicznej, które to zasady legły u podstaw obywatelskiego prawa do informacji publicznej, korespondują z zasadą jawności finansów publicznych, zaś – w wykonaniu tych zasad – przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej mają sprzyjać możliwości sprawowania społecznej kontroli przez wszystkich obywateli.

Warto również podkreślić, iż w ustawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach o przyznanie pomocy publicznej z tajemnicy służbowej dotyczącej podmiotów udzielających pomocy publicznej wyłączono informacje dotyczące wskazania podmiotu ubiegającego się o pomoc, beneficjenta pomocy, informacji o wielkości i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielających pomocy.  Regulacja ta świadczy więc o braku generalnego zakazu udostępniania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przyznanej pomocy.

a także

Co więcej Burmistrz niezasadnie uznał, że informacje dotyczące wysokości przyznanej pomocy publicznej oraz przyczyny jej przyznania podlegają tajemnicy skarbowej. Tajemnica ta obejmuje bowiem indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników. Za takie nie można jednak uznać wnioskowane informacje, gdyż dotyczą one wysokości środków publicznych przyznanych podmiotowi prywatnemu. Podlegają one więc jawności gospodarowania środkami publicznymi i w interesie lokalnej społeczności jest aby informacje te zostały ujawnione. Jednocześnie jeżeli jakieś informacje z uzasadnienia przyznania pomocy publicznej zawierały by informacje dotyczące indywidualnych danych beneficjenta jako podatnika winny one zostać zanonimizowane, bowiem nie ma żadnych przesłanek ku odmowie udostępnienia informacji w całości.

Na koniec wskazaliśmy Burmistrzowi, że:

zgodnie z art. 107 § 1 i 3 kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Tymczasem w przedmiotowej decyzji Organ właściwie nie zawarł uzasadnienia faktycznego i nie uzasadnił dlaczego jego zdaniem wnioskowana informacja nie może być udostępniona i podlega tajemnicy skarbowej. Organ jedynie przywołał treść korespondencji prowadzonej w sprawie oraz przepisy ustawy o finansach publicznych i Ordynacji podatkowej niewłaściwie stosując je do stanu faktycznego niniejszej sprawy. Nie wyjaśnił przy tym jakie dane chronione są zawarte we wnioskowanych informacjach.

(…)

W konsekwencji zawnioskowaliśmy o uchylenie decyzji odmownej i zobowiązanie Burmistrza do działań zgodnych z ustawą.

VIII. SKO uchyla w całości decyzję Burmistrza Gminy Kęty i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 13 września 2016 r. uchyliło decyzję Burmistrza Gminy Kęty w całości i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. SKO zgadza się z argumentacją naszego odwołania i uznało, że odmowa przez Burmistrza Gminy Kęty udostępnienia informacji publicznej redakcji portalu „Nowa Wieś w gminie Kety” nie była prawidłowa.

Jak m.in. w konkluzji uzasadnienia decyzji SKO stwierdza:

Z uwagi na fakt, iż informacja bez wątpienia stanowi informację publiczną i nie jest objęta ochroną, co w konsekwencji prowadziłoby do ograniczenia jej jawności zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest dostępna na wniosek. Odmowa udostępnienia informacji winna być oparta na przepisach prawa, które winny być w sposób jasny i precyzyjny przywołane w decyzji i zanalizowane. Słusznie zatem strona podnosi, iż organ oparł się jedynie na przepisach prawa o finansach publicznych i ordynacji podatkowej nie biorąc pod uwagę innych mających zastosowanie przepisów i nie dokonując ich analizy.

Z uwagi na powyższe należało zaskarżoną decyzję uchylić do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji celem dokonania ponownej analizy żądania strony.

Treść decyzji SKO w Krakowie z 13 września 2016 r. – KLIKNIJ TUTAJ.

Orzeczenie SKO może być zaskarżone do WSA w Krakowie przez każdą ze stron w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Czekamy zatem na ostateczne rozpatrzenie sprawy przez Burmistrza Gminy Kęty i udostępnienie wnioskowanej informacji, której od marca oczekujemy.

Prawnicy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (www.siecobywatelska.pl) pomagali nam w napisaniu odwołania do SKO w Krakowie, za co dziękujemy.

Jawnosc_Informacja_Publiczna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na SKO w Krakowie uchyliło decyzję Burmistrza Kęt. Ma ujawnić pełną informację o udzielonej pomocy publicznej, ulgach, umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na ratę

  1. Kęczanin pisze:

    http://forumkety.pl/index.php/2016/10/07/slowo-do-mieszkancow/#comment-2

    Czas na zmiany w Kętach , czas na referendum i przyspieszone wybory samorządowe. Dosyć kolesiostwa, nepotyzmu wiecznej zabawy i nicnierobienia przez tę marną ekip. czas na wywalenie tej nieudolnej rzeszy radnych na czele z Nyczem.
    Do dzieła Kęczanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*