Relacja z zebrania wiejskiego w Nowej Wsi – 9 marca 2014 r. (DOKUMENTY, VIDEO, ZDJĘCIA)

NowaWieśKętyPo zakończonym zebraniu wiejskim w Nowej Wsi, które odbyło się dnia 9 marca 2014 r., wkrótce zaprezentujemy naszą relację z zebrania opatrzoną materiałem VIDEO i FOTO. W tym artykule będziemy Państwu sukcesywnie przedstawiać również dokumenty, które otrzymamy po ich sporządzeniu (protokół z zebrania i inne). Pierwszym z dokumentów, który już teraz Państwu przedstawiamy, jest sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok.

I. Dokument – Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 r. można pobrać TUTAJ

Poniżej pełna treść tego dokumentu:

===

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Nowej Wsi za 2013 r.

Rada Sołecka wraz z Sołtysem liczyła 9 osób. W 2013r. odbyło się 5 protokołowanych posiedzeń, w których oprócz Rady Sołeckiej i Sołtysa uczestniczyli Burmistrz i jego zastępca, pracownicy Urzędu Gminy, radni oraz mieszkańcy.

Na posiedzeniach omawiano sprawy bieżące oraz podejmowano decyzje wynikające  z aktualnych potrzeb naszego sołectwa. W ciągu roku wpłynęło do Rady i Sołtysa łącznie ok. 28 wniosków, zapytań, próśb o interwencje. Część z nich stanowiło powielenie wniosków z ostatniego Zebrania Wiejskiego, pozostałe to prośby o wsparcie wystosowane przez Koło Gospodyń Wiejskich, LKS Niwa Nowa Wieś czy Świetlicę działającą przy Parafii.

W czerwcu 2013r. Komisja do Spraw Organizacyjno-Regulaminowych dokonała objazdu Nowej Wsi w celu ustalenia, które miejsca na terenie sołectwa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

 Pełniłem dyżury w sołtysówce dwa razy w miesiącu – w każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca.

Realizacja wniosków Zebrania Wiejskiego z dnia 14.04.2013r.:

 1. Zgodnie z sugestiami Komisji Rewizyjnej wszelkie propozycje wydatków z budżetu sołectwa były przedstawiane w formie pisemnej, a wydatkowanie pieniędzy następowało po zaakceptowaniu w formie głosowania przez Rade Sołecką;
 2. Wszelkie dewastacje na terenie sołectwa m.in. zniszczenie luster, spalenie baraku LOK-u za boiskiem Niwy, zniszczenie elewacji i drzwi do szkoły zgłaszane były na Policję i Miejską.
 3. W sprawie niewłaściwego wykorzystania terenu Spółki Pastwiskowej przez Ligę Obrony Kraju reprezentowaną przez pana Bogdana Haczka, przez co powstały zagrożenia pożarowe i zagrożenie zanieczyszczenia środowiska – prezes Spółki p. Antoni Wojak rozmawiał z p. Haczkiem wynajmującym teren i zobowiązał LOK do posprzątania terenu. Niestety teren nie został do końca wysprzątany. Będziemy interweniować w tej sprawie.
 4. Zamontowano dwie nowe tablice ogłoszeń na ul. Św. Florian przy remizie OSP oraz na ul. Jana Pawła II przy kościele. Ponadto wyremontowano cztery tablice ogłoszeń.
 5. W sprawie starań w celu utwardzenia drogi przed oczyszczalnią ścieków – droga ta znajduje się na terenie dzielnicy Stare Miasto i w najbliższym czasie nie jest przewidziana w budżecie sołectwa Nowa Wieś.
 6. W sprawie podniesienia bezpieczeństwa zostało zamontowane lustro na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i J. Kantego, Matejki z Kolbego  oraz ul. Konarskiego z Reymonta. Ponadto wymieniono 2 sztuki uszkodzonych luster.
 7. W sprawie rozwiązania problemu komunikacji w obrębie ul .J. Kantego oraz Wyspiańskiego poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego – pozostawiono ten wniosek do rozpatrzenia po ukończeniu inwestycji budowy ronda w Nowej Wsi.
 8. W sprawie przygotowania projektu odwodnienia ul. Kościuszki – inwestycja przewidziana w projekcie budżetu obywatelskiego na 2014r.
 9. Rozwiązanie problemu oświetlenia ul. Granicznej Bocznej. W roku 2013r. w Nowej Wsi nie zostały wykonane żadne punkty świetlne mimo starań Rady i Sołtysa. Oświetlenie Nowej Wsi dzięki staraniom Rady, Sołtysa i radnych p .A. Mojżesza  i p. W. Fronta zostały wpisane do budżetu gminy na rok 2014 r.
 10. Wniosek o założeniu progów zwalniających na ul. Reymonta i ul. Matejki. W związku z brakiem jednomyślności wśród mieszkańców ulicy – część mieszkańców była za część przeciw, progi nie zostały zamontowane. Jest natomiast  znak ograniczenia prędkości oraz zamontowano lustra.
 11. Wniosek o odwodnienie studzienki na ul. Konarskiego – została wykonana studzienka chłonna przez Urząd Gminy, ale niestety to rozwiązanie nie do końca zdaje egzamin.
 12. Wniosek o przesunięcie słupów z chodnika na ul. Oświęcimskiej – zrealizowany.
 13. Zbiórka sprzętu elektronicznego – odbyła się w maju w szkole i na terenie sołectwa przez Komax.
 14. Wniosek o zamontowanie barier ochronnych w ciągu ulicy J. Kantego – zrealizowano przez UG.
 15. Wniosek o naprawę balustrady na moście na ul. Batorego- zrealizowano przez UG.

Wydatki

I. Z działu rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność. Drogi wewnętrzne:

Wykorzystano środki finansowe w wysokości 6 500 zł na modernizację gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Bielańska – działka nr 96. – szczegóły sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Ta droga w ramach działania współfinansowanego ze środków województwa małopolskiego i Gminy Kety – zmodernizowana została na dł. ok 1240 m za kwotę 83.600 zł. Drogę wykonano w technologii tłuczonej, wyprofilowano i uzupełniono wyboje oraz nałożono nawierzchnię z kruszywa.

II. Z działu transport i łączność- drogi publiczne:

Zakupiono mieszankę kruszywa i utwardzono ulice: Fredry, Bielańska, Kolbego i Szymanowskiego  na kwotę 5 758,37 zł;– szczegółowe informacje w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

III. Z działu rezerwy ogólnej i celowej, zgodnie z uchwałami Rady Sołeckiej, wykorzystano środki finansowe w wysokości 7.282,92zł  i  przeznaczono m.in na:

 • zakup garażu gospodarczego i montaż na terenie parku wokół Dworku;
 • zakup krzewów ozdobnych do posadzenia na terenie parku wokół Dworku – w związku z nie sprzyjającą pogodą, a równocześnie potrzebą wydatkowania wszystkich środków finansowych  sołectwa przed końcem roku rozliczenia finansowego krzewy zostaną posadzone na wiosnę 2014r.;
 • wykonanie i remont tablic ogłoszeniowych;
 • wypożyczenia kabin toalet przenośnych Toi-Toi (opróżnianie i utrzymanie) na „Dożynki”;
 • ochrona osób i mienia na „Dożynkach” w Nowej Wsi;
 • potrzeby Świetlicy Środowiskowej przy Parafii w Nowej Wsi – słodycze do paczek;
 • zakup na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskim artykułów spożywczych do przygotowania jubileuszu zespołu śpiewaczego „Nowowsianki”.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

IV. Z zakresu gospodarki wodnej w ramach bieżącego utrzymania wykonano:

 1. konserwację  rowu odwadniającego „Rokicie” – dł. 300mb;
 2. konserwację  rowu odwadniającego „Klasztorny” – odcinek w Nowej Wsi;
 3. konserwację  rowu „Od Młynówki” – wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp oraz odmulenie dna rowu – dł. 151mb

V. Inne zadania wykonane ze środków Gminy Kęty:

Wykonano remonty cząstkowe dróg bitumicznych – 31.719,48 zł;

 1. Naprawy bieżące elementów dróg – 5.059,70 zł;
 2. Oznakowanie dróg i zamontowanie luster– w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic Matejki z  Kolbego, ul. J. Kantego z ul Żeromskiego, ul. Konarskiego z Reymonta oraz wymiana uszkodzonych luster na skrzyżowaniu ulic Matejki – Skargi -Długosza.- kwota 1.807,36 zł
 3. Zamontowano bariery ochronne w ciągu ulicy J. Kantego – 17.318,40 zł;
 4. Naprawiono balustradę na moście w ciągu ul. Batorego – 1.180,80zł;
 5. Wykonanie projektu  technicznego odbudowy mostu drogowego w ciągu ul. Staszica – 47.740 zł;
 6. Remont ul. Moniuszki –344 913,28zł;
 7. Ponadto w Zespole Szkolno – Gimnazjalny został przeprowadzony kapitalny remont kuchni i stołówki.

Pragnę podziękować  za  współpracę członkom Rady Sołeckiej, organizacjom społecznym działającym w naszym Sołectwie oraz wszystkim mieszkańcom.

Dziękuję również za wspieranie naszych działań Burmistrzowi Gminy Kęty p. Tomaszowi Bąk oraz jego zastępcom: p. Dariuszowi Laszczak i p. Krzysztofowi  Olejak. Podziękowania należą się również pracownikom Urzędu Gminy w Kętach.

Sołtys  Sołectwa  Nowa  Wieś

Andrzej  Kajor

===

Dokument został nam nadesłany przez członka Rady Sołeckiej Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń w dniu 10 marca 2014 r.

II. Skrócona relacja NA ŻYWO z miejsca odbywania się zebrania wiejskiego w sali OSP w Nowej Wsi zaprezentowana przez nasz portal na profilu facebookowym portalu „Nowa Wieś w gminie Kęty” TUTAJ

III. Pełny zapis VIDEO Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi dnia 9 marca 2014 r. zrealizowany przez redakcję portalu „Nowa Wieś w gminie Kęty”:

Część 1. (49 minut)

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=LWHymcdkLTc”]

Część 2. (1 h 51 minut)

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=OUQYlh_K-u4″]

IV. GALERIA ZDJĘĆ:

NW_herb

V. Nagranie AUDIO (wysoka jakość) z zebrania wiejskiego w dniu 9 marca 2014 r. zrealizowane przez portal „Nowa Wieś w gminie Kęty”:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=WpKKKw7w_Cc”]

VI. Protokół Komisji Rewizyjnej Sołectwa Nowa Wieś z dnia 9 marca 2014 r.:

KR_1 KR_2 KR_3 KR_4 KR_5

===

Dokument przekazany przez członka Rady Sołeckiej Panią Magdę Jaremi-Dźwigoń w dniu 13 marca 2014 r.

Zobacz także artykuły związane z zebraniem wiejskim w dniu 9 marca 2014 r.:

Zebranie wiejskie w Nowej Wsi relacjonujemy na żywo (LIVE)! | artykuł z dnia 9 marca 2014 r.

Apel mieszkańców ul. Kościuszki w Nowej Wsi | 9 marca 2014 r.

Pismo mieszkańców Nowej Wsi do Burmistrza Gminy Kęty w sprawie działki przeznaczonej do sprzedaży | 7 marca 2014 r.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi – 9 marca 2014 r. | artykuł z dnia 28 lutego 2014 r.

Zebranie wiejskie sprawozdawcze w Nowej Wsi | 26 lutego 2014 r.

Dokumenty przekazane przez UG Kęty w sprawie sprzedaży działki w Nowej Wsi (nagranie, protokoły, pisma) | 17 lutego 2014 r.

Rezygnacja Pana Andrzeja Kajora z funkcji Sołtysa Nowej Wsi oraz rezygnacja Pani Zofii Gasidło z funkcji członka Rady Sołeckiej | 14 lutego 2014 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Relacja z zebrania wiejskiego w Nowej Wsi – 9 marca 2014 r. (DOKUMENTY, VIDEO, ZDJĘCIA)

 1. Irena pisze:

  Szacun dla portalu za szczegółową relację, zdjęcia, tekst, filmiki (nie pierwszy raz)…..Polecam obecnej (i przyszłej) Radzie Sołeckiej korepetycje, jak dokumentować to, co ważnego we wsi ma miejsce (i w ogóle, informować ludzi o takich rzeczach!) 🙂

 2. Mieszkańcy ulicy Kościuszki z Nowej Wsi pisze:

  Dziękujemy mieszkańcom Nowej Wsi obecnym na Zebraniu Wiejskim w dniu 09.03.2014 za uratowanie naszej wspólnej drogi od jej sprzedaży. Wynik głosowania był niezwykle imponujący (114 głosów przeciwko sprzedaży, tylko 4 głosy wstrzymujące). Szacunek i uznanie dla wszystkich głosujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*