Relacja z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013 r.

herb_bip_mały29 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLIV w Kętach. Przedstawiamy relację z niej umieszczoną na stronie www.kety.pl.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, ustalono ich porządek. Radni zadecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad projektów uchwał: w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kęt oraz w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu p.n. „Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Rada przyjęła protokół z XLIII sesji.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Rada podjęła następujące uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

2) w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

3) w sprawie programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;

4) w sprawie uchwalenia na 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

5) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka;

6) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;

7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok;

8) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2014 rok;

9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 6872/44 położonej w Kętach Obręb: Północ;

10) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 4349 położonej w Kętach (część północna);

11) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 4349 położonej w Kętach (część południowa);

12) w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach (nadanie rondu położonemu u zbiegu ulic Kościuszki i Spacerowej nazwę: Rondo Grupy Kęty);

13) w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach na wymianę posadzki w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków (50 tys. zł na dofinansowanie wymiany posadzki w kościele);

14) w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie odnowienia elewacji wirydarza klasztornego w zespole klasztornym Franciszkanów w Kętach – obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków (dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł);

15) w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków;

16) w sprawie zatwierdzenia taryf Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętach;

17) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i ul. Świętokrzyską w Kętach);

18) w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu (wykonywanie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie Kęt w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.);

19) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach (w wysokości 20 600,00 zł na zakup laptopa oraz balonu oświetleniowego wraz oprzyrządowaniem);

20) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty;

21) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013;

22) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu (dotacja celowa do wysokości 226 tys. 500 zł na remont ulicy Zamkowej w Bulowicach);

23) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Porąbka (dotacja celowa do wysokości 12 tys. 896 zł na odtworzenie i przebudowę załamanego przepustu w ciągu ul. Podlesie na granicy sołectw Bujaków i Kobiernice);

24) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Kęt;

25) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu p.n. „Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Rada przez aklamację przyjęła Apel w sprawie poradni kardiologicznej w Gminie Kęty.

Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Urzędu Gminy Kęty Włodzimierz Bujarek przedstawił informację o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kęty za III kwartał 2013 r.

Prezes Zarządu Spółki KOMAX Tomasz Grzybowski przedstawił informację o funkcjonowaniu Spółki w III kwartale 2013 r.

Rada rozpatrzyła Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Gospodarczych oraz Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym i nie wniosła uwag do żadnego z nich.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował radnych o sprawach, jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady w formie pisemnej.

z XLIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zostanie uzupełniona m.in. o interpelacje radnych oraz odpowiedzi na nie po uzyskaniu autoryzacji wypowiedzi.

Z obszernym protokołem z XLIV sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu go na najbliższej sesji. Przyjęte już protokoły z sesji można znaleźć -tutaj-.

[youtube_sc url=”http://youtu.be/NmfVHCPzfRQ”]

Źródło:
Tekst: UG Kęty | Natalia Golaś | video: TVK HD

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*