Relacja video z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013 r.

__TabliceUrządGminyKętyPrzedstawiamy Państwu udostępnioną w internecie relację video z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbyła się dnia 13 września (piątek) 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Porządek obrad podaliśmy we wpisie Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Kętach.

Videorelacja z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kętach:

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=jhxLRpYunyo”]

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, ustalono ich porządek. Rada przyjęła wniosek Burmistrza o zmianę nazwy projektu uchwały (podpunkt 3.)  z „uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia i usługi udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kęty” na „uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat”. Wobec wniosku Burmistrza o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach (podpunkt 11.), radny Ludwik Furtak odczytał uzasadniające wniosek a skierowane doń pismo mieszkanki Kęt w tej sprawie. Radny Andrzej Bryzek dodał, że Zarząd Dzielnicy Miasto wyraził pozytywną opinię w sprawie sprzedaży przedmiotowej działki. Rada w głosowaniu odrzuciła wniosek o usunięcie z porządku obrad projektu tejże uchwały.

Radny Rafał Ficoń przypomniał, że Burmistrz Tomasz Bąk obiecał, iż nowy prezes spółki Komax po objęciu stanowiska przedstawi podczas sesji Rady Miejskiej koncepcję funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapytał, czemu punkt tego dotyczący nie znalazł się w porządku obrad. Burmistrz odpowiedział, że informacja w tej sprawie przedstawiona zostanie na kolejnej sesji Rady.

Rada przyjęła protokoły z XXXIX i XL sesji.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Rada zapoznała się z informacją Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2013 r. oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2013 r., a także z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty za I półrocze 2013 r.

w Kętach podjęła następujące uchwały:

1)      w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania na terenie Gminy Kęty Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

2)      o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;

3)      w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;

4)      o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęty, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd;

5)       w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty;

6)      o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności;

7)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym na terenie Gminy Kęty;

8)       w sprawie nadania nazw ulic w Kętach;

9)       w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi;

10)     w sprawie zamiany gruntów położonych w Kętach;

11)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach;

12)     w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

13)   w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kętach;

14)     o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących i członków zarządów dzielnic;

15)     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty;

16)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013.

Rada rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym i nie wniosła do niego uwag.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Zawadzki poinformował radnych o sprawach, jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady w formie pisemnej.

z XLI sesji Rady Miejskiej w Kętach zostanie uzupełniona m.in. o interpelacje radnych oraz odpowiedzi na nie po uzyskaniu autoryzacji autorów wypowiedzi.

Z obszernym protokołem z XLI sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu go na najbliższej sesji. Przyjęte już protokoły z sesji można znaleźć -tutaj-.

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*