Relacja (VIDEO) z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 29 maja 2015 r.

HERB BIP KętyZapraszamy do zapoznania się z relacją i tekstową z VIII sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 29 maja 2015 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy . Materiał filmowy udostępnił Urząd Gminy na kanale YouTube. Poniżej prezentujemy również link do przyjętych uchwał w trakcie sesji, w tym podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projektów uchwał przed sesją tym razem mieszkańcom na stronie kety.pl nie udostępniono. Nie udostępniono ich również w Gminy Kęty. Wcześniej były publikowane w zakładce Rada Miejska na stronie kety.pl – KLIKNIJ TUTAJ

Obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Kętach (VIDEO):

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=OnIEz0yjzCE”]

Rada podjęła następujące uchwały, w tym o ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (w wysokości 9,00 zł miesięcznie), oraz o ustaleniu wyższej stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (w wysokości 18,00 zł miesięcznie) – fragment sesji od 2:26:20 :

(brak w przyjętych uchwał, są za to dostępne na stronie www.prawomiejscowe.pl – TUTAJ):

 1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach za 2014 r.,
 2. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach,
 3. w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na zakup cyfrowego mammografu,
 4. w sprawie przyjęcia „ Programu ochrony środowiska dla Gminy Kęty”,
 5. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
 6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty,
 7. o zmianie uchwały w sprawie programu „ Kęty dla Rodziny” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty,
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat,
 9. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej,
 10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,
 11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015.

i zapytania radnych:

Radny Wiesław Gawęda wygłosił trzy krótkie interpelacje. W pierwszej kolejności zwrócił się do wiceburmistrza o rozwiązanie problemów z przejazdem po opadach deszczu na ul. Widok, gdzie tworzą się rozległe kałuże. Następnie zwrócił uwagę na wysoką, niewykoszoną trawę przy ul. Fabrycznej, która negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Na koniec zapytał czy mieszkaniec ul. Piastowskiej został poinformowany o konieczności demontażu znaku zakazu zatrzymywania przy posesji gminy.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział w sprawie ul. Widok, że powiat przygotowuje projekt studni rozsączającej, niemniej jednak gmina zwróci się pisemnie z zapytaniem na jakim etapie obecnie się znajdują. W kwestii wykaszania poboczy poinformował, że Zarząd Wojewódzkich planuje dwukrotne wykaszanie (pierwsze już w czerwcu). W kwestii ostatniej sprawy poinformował, że mieszkaniec który wykonał zatokę postojową (w ramach porozumienia z gminą) wystąpił z wnioskiem o wykup tej zatoki. Sprawa będzie rozpatrywana odrębnie.

Radny Łukasz Plewniak interpelował w kwestii bezpieczeństwa. Z informacji uzyskanych od mieszkańców poprosił o sprawdzenie oświetlenia na odcinku pomiędzy ul. Partyzantów, a mostem drogowym, gdzie w godzinach nocnych nie świecą latarnie. Radny poprosił o sprawdzenie oświetlenia i rozwiązanie ewentualnych problemów. W dalszej kolejności zwrócił się z prośbą o interwencję w PKP, w sprawie wykaszania traw w pobliżu przejazdu kolejowego na Podlesiu.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa w kwestii oświetlenia polecił zgłosić awarię do przedsiębiorstwa Tauron. W sprawie przejazdu kolejowego gmina wystąpi o wykoszenie do właściciela terenu, czyli do PKP – podobnie, jak również w przypadku pozostałych przejazdów kolejowych.

Radna Ewelina Rycerz-Kucybała zgłosiła krzywą studzienkę kanalizacyjną i nierówną kostkę brukową na rogu ul. Królickiego (od strony budynku starej poczty). W drugiej interpelacji radna zapytała czy wiadomo jak zostanie rozwiązany problem bezpieczeństwa na ul. Jana Kantego. Radna w tej sprawie interpelowała kilkukrotnie na poprzednich sesjach.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa poinformował, że najpierw należy ustalić do kogo należy wspomniana studzienka (prawdopodobnie telekomunikacyjna), aby następnie zwrócić się do odpowiedniej instytucji. W kwestii ul. Jana Kantego gmina wystąpiła do Wydziału Ruchu Drogowego w Oświęcimiu. Policjanci w odpowiedzi pisemnej stwierdzili, że nie ma podstaw do obniżenia prędkości, czy do montażu progów zwalniających.

Radna Mirosława Nycz poprosiła o częste kontrole prędkości na trasie Kęty-Andrychów. W drugiej interpelacji dotyczącej ul. Krótkiej zapytała czy wykonywane pomiary dotyczą tylko projektu oświetlenia, czy bardziej kompleksowego remontu drogi. Na koniec zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na strzałkę warunkową w rynku, gdzie dochodzi do wymuszeń na skręcających pojazdach z ul. Krakowskiej w ul. Kościuszki. Mało tego na ul. Kościuszki włącza się zielone światło dla pieszych, stwarzając realne zagrożenie. Radna zaproponowała, aby strzałka warunkowa zapalała się równocześnie z zielonym światłem dla kierowców jadących z ul. Kościuszki w kierunku rynku i ul. Krakowskiej.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa w kwestii kontroli prędkości odpowiedział, że gmina zwróci się do WRD w Oświęcimiu. W odpowiedzi na interpelację dotyczącą ul. Krótkiej poinformował, iż powstanie tylko oświetlenie. Sprawa sygnalizacji świetlnej jest skomplikowana. Za pracę świateł odpowiada tzw. program sygnalizacji. W momencie zapalenia się zielonej strzałki, wjazd na skrzyżowanie jest warunkowy i kierowca zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa pojazdom i pieszym, którzy mają zielone światło. Problem niedostosowywania się kierowców i łamania przepisów ruchu drogowego stanowi odrębny problem, którym powinna zająć się policja.

Radny Piotr Żmuda w swojej interpelacji odniósł się do pracy Straży Miejskiej. W imieniu mieszkańców zwrócił uwagę na czas pracy strażników i problemy z tym związane, proponując pochylenie się nad reorganizacją czasu pracy tak, aby zadania należące do Straży Miejskiej były rozwiązywanie nie tylko w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar omówił po krótce specyfikę pracy tej jednostki. Ułożenie grafiku odpowiadającego potrzebom większości mieszkańców, mając do dyspozycji obecnie pięć osób w obiegu jest niemożliwe. Niemniej jednak pochylenie się nad pracą jednostki, w celu podniesienia efektywności służby dla mieszkańców jest koniecznie. Burmistrz, kończąc wypowiedź zaprosił radnego do rozmów na temat funkcjonowania poszczególnych jednostek w gminie.

Radny Andrzej Wiśniowski w pierwszej interpelacji zwrócił się do burmistrza z prośbą, aby służby prawne sprawdziły czy Pan Jerzy Cwynar pełni funkcję wiceprezesa klubu UKS „Sokół” Kęty. Z wypisu pochodzącego z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż nie pełni funkcji wiceprezesa klubu.

W drugim zapytaniu, w sprawie dotyczącej pomocy jednej z ofiar przemocy, zapytał czy sprawa zakończyła się pozytywnie.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar z powodu nieobecności radnego nie udzielił odpowiedzi ustnej na interpelacje. Radny otrzyma odpowiedzi na piśmie, które mogą zostać odczytane na następnej sesji.

Radna Aneta Żak zapytała czy jest szansa, aby uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego trafiła przed radę na najbliższej sesji. Mieszkańcy są również zainteresowani procedurami po uchwaleniu planu.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa na wstępie przypomniał o wyłożeniu planu w kwietniu i uwagach, które można było wtedy zgłaszać. W tym momencie gmina przygotowuje się do uchwalenia planu, co powinno nastąpić na czerwcowej sesji. Po uchwaleniu dokumenty trafiają do wojewody. Po 14 dniach od opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego plan stanie się prawomocny.

Radna Maria Karaim w imieniu mieszkańców os. 700-lecia zapytała czy zostały poczynione odpowiednie kroki w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci wracających ze szkoły, w kierunku Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa poinformował, że gmina w tej sprawie wystąpiła do jednostki WRD w Oświęcimiu, jednak wiadomo już, że funkcjonariusze nie podejmą żadnych kroków w tej sprawie. Gmina jednak podejmie pewne kroki i przesunie strefę zamieszkania nieco bliżej marketu Opti. W efekcie piesi będą mogli poruszać się jednią, a kierowcy z maksymalną prędkością 20km/h.

Radny Janusz Kruczała zwrócił się o wsparcie sołectwa Bulowice, w sprawie usunięcia suchych konarów przy stacji paliw, które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa zapowiedział, że gmina wystosuje pismo do GDDKiA w Krakowie, w sprawie pielęgnacji drzew przy drodze krajowej.

Radna Dorota Kusak w pierwszej kolejności interpelowała w sprawie wykaszania rowów przy drogach wojewódzkich. Mieszkańcy proszą o całościowe wykaszanie rowów. Następnie poprosiła o wysypanie rowu i doprowadzenie go do porządku na wysokości posesji nr 19. Radna zainteresowana była również procedurą czyszczenia rur pod wjazdami do posesji przy drodze wojewódzkiej. Ponadto zwróciła uwagę na ograniczoną widoczność za sprawą zarośniętych poboczy i drzewa przy wyjeździe z ul. Piotra Skargi na drogę wojewódzką. Na zakończenie zwróciła się z prośbą o pisemną odpowiedź dotyczącą przeglądu hydrantów w Nowej Wsi.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa przypomniał, że pobocza przy drogach wojewódzkich będą wykaszane dwukrotnie. Jeśli chodzi o przepusty pod wjazdami do nieruchomości poinformował, że właściciel nieruchomości ma w obowiązek o nie dbać. W sprawie wyjazdu z ul. Piotra Skargi gmina wystąpi z pismem do Zarządu Wojewódzkich ze stosownym pismem. Informację dotyczącą przeglądu hydrantów w sołectwie radna otrzyma na piśmie od prezesa MZWiK.

Radny Andrzej Bryzek zwrócił się z prośbą o dopilnowanie starannego wykaszania i zebrania trawy przy poboczach ul. Fabrycznej i Jana Pawła II.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa w kwestii staranności wykonywania prac przypomniał, że gmina nie uczestniczy w tym procesie. Za wykaszanie i odbiór prac odpowiedzialni są pracownicy Zarządu Wojewódzkich. Gmina może jedynie zwrócić uwagę, aby firma która będzie wykaszać pobocza robiła to dokładnie.

Radny Lesław Kuźma interpelował o poprawne wykaszanie traw, prosząc o powrót do metody z ubiegłego roku (trzykrotne wykaszanie).

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział, że względu na środki finansowe temat w tym roku jest zamknięty. Być może w przyszłym roku uda się powrócić do sposobu wykaszania, o którym wspominał radny.

Z protokołem VIII sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-.

Odsłony: 157
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2015-06-02 , Godzina Publikacji: 15:04

Źródło:
kety.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Inwestycje, Społeczne, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Relacja (VIDEO) z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 29 maja 2015 r.

 1. Zenon pisze:

  „Rewelacja” z tymi śmieciami.

  Znajoma rodzina wielodzietna (niezbyt majętna) płaciła 30zł miesięcznie (10 osób, śmieci segregowane), teraz będą płacili 90. Podwyżka 3x w budżecie, który i tak się ledwo domyka.

  Brawo, drodzy radni, celniejszego strzału w stopę dawno nie widziałem.

  Dla porównania, stara uchwała:

  http://prawomiejscowe.pl/institution/17870/legalact/159031/17870/htmlpreview

  i nowa:

  http://prawomiejscowe.pl/institution/17870/legalact/159977/17870/htmlpreview

 2. Zainteresowany pisze:

  Najbardziej dziwi mnie że o tak istotnej sprawie znowu dowiaduję sie z poratalu mam newsa ,a nie od swojego burmistrz, rady, czy działu informacji. Zastanawiam sie czy to, brak odwagi, lekceważenie mieszkańców , czy tez znowu ktoś zaspał?

 3. alex pisze:

  Dziękuję radnej Kusak i Potocznemu za podwyżkę opłat za śmieci!!! Brawo!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*