Relacja (VIDEO) z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kętach w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Herb Kęty BIPZapraszamy do zapoznania się z relacją VIDEO i tekstową z VII sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień 29 kwietnia (środa) 2015 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. Materiał filmowy udostępnił Urząd Gminy Kęty na kanale YouTube. Poniżej prezentujemy również przyjęte uchwały w trakcie sesji.

Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Kętach (VIDEO):

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=NuilDoDWKFo”]

Rada podjęła następujące uchwały:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,

1.1

1.2

1.3

2)     w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania,

3)     w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kęty”,

4)     w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,

5)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat,

6)     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kętach,

7)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat,

8)     w sprawie przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego,

9)     w sprawie zaliczenia ul. Piastowskiej, ul. Mieszka I i ul. Bolesława Chrobrego w Kętach do kategorii dróg gminnych,

10)  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kęty,

11)   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015,

12)  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Gospodarczych.

Interpelacje i zapytania radnych:  

Radny Kazimierz Babiuch przedstawił kilka interpelacji związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. W pierwszej kolejności zapytał na jakim etapie jest dokumentacja zadania związanego z odprowadzeniem wód z ul. Wierzbowej i Kańczuga. Następnie zapytał co dzieje się w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych wzdłuż ul. Solnej i przy księże mostku w Bielanach. W dalszej kolejności kolejno padły zapytania o czyszczenie rowu przez wieś, działania powiatu w sprawie poszerzenia przepustu na starej sole w nasypie pod drogą powiatową, drzewa rosnące w korycie Soły pod mostem w Bielanach oraz o planowany ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż wału Macochy.

Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Włodzimierz Bujarek odpowiedział na wszystkie sześć interpelacji radnego. Dyrektor w pierwszej kolejności poinformował, że odprowadzenie wód z ul. Wierzbowej i Kańczuga rozwiązane zostanie za pomocą zamkniętego rurociągu. W kwestii wałów odpowiedział, że gmina wnioskuje na bieżąco o budowę obwałowań dodając, że prawy wał od ul. Solnej znajduje się w na planach i jego wykonanie jest dość realne. W kwestii rowu przez wieś poinformował, że pomimo kilkuletniej modernizacji w dalszym ciągu brakuje funduszy na dokończenie kolejnego etapu inwestycji. Związane jest to z większymi potrzebami z uwagi na to, iż jest to strategiczny rów zbierający wodę z pól i zabudowanej części Bielan. W sprawie przepustu pod ul. Mostową gmina zwróci się do powiatu z prośbą o zwiększenie przepustu wody w tym miejscu. Jeśli chodzi o drzewa w korycie Soły gmina również zwróci się do odpowiedniego organu, w tym wypadku RZGW w Krakowie. W kwestii ostatniej interpelacji gmina wystąpiła do Małopolskiego Zarządu Melioracji ze zgodą na utwardzenie terenu pod ścieżkę. Największy problem stanowi jednak brak środków finansowych.

Radny Karol Wadoń interpelował w sprawie fatalnego stanu odcinków dróg powiatowych (od ośrodka zdrowia do domu strażaka w Malcu oraz na drodze od głównego skrzyżowania w Bielanach w stronę Osieka i Malca). Radny zwracał uwagę na bardzo głębokie dziury, które nie tyle stanowią utrudnienie, a wręcz duże zagrożenie dla kierujących.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar poprosił radnego o złożenie interpelacji na piśmie w celu wzmocnienia „głosu” burmistrza. Następnie gmina niezwłocznie wystąpi do zarządcy drogi.

Radna Maria Karaim w pierwszej kolejności ponownie interpelowała w sprawie drogi od ulicy Kościuszki, którą wywożony jest żwir z Soły oraz o budowę chodnika od ronda na ul. Kościuszki do granicy z Czańcem. W trzeciej interpelacji dotyczącej kęckiego cmentarza radna w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o wykonanie oświetlenia nekropolii. Brak oświetlenia szczególnie doskwiera w porze jesienno-zimowej. Ostatnia sprawa dotyczyła poprawy bezpieczeństwa w mieście, a związana jest z wydarzeniami z początku kwietnia, kiedy doszło kilku prób włamań do obiektów handlowych w dzielnicy Nowe Miasto. Radna odczytała pismo od mieszkańców, którzy proszą m.in. o większą liczbę patroli Policji i Straży Miejskiej, czy zamontowanie monitoringu w newralgicznych punktach.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar odpowiadając na pierwszą interpelację zapewnił, że sprawa będzie monitorowana, a dodatkowo Straż Miejska przeprowadzi kontrolę w tym miejscu. Jeśli chodzi o sprawę chodnika potwierdził, że zadanie jest na liście zadań do realizacji, a gmina monitoruje i wysyła odpowiednie pisma do zarządcy. Na zapytanie dotyczące bezpieczeństwa w mieście radna otrzyma odpowiedź pisemną przygotowaną przez funkcjonariuszy policji. Co do oświetlenia cmentarza burmistrz poparł ideę takiej inwestycji. W tym roku gmina jednak nie ma zarówno środków finansowych, jak i odpowiednich pozwoleń do wykonania inwestycji.

Radny Andrzej Wiśniowski poparł interpelację Radnej Marii Karaim w sprawie bezpieczeństwa. Ponadto wygłosił trzy interpelacje, w których zwrócił się o przeprowadzenie rozmów i skuteczne udostępnienie dla dzieci w okresie wakacji boiska przy PZ nr 10 SME w Kętach, poruszył sprawę niszczenia elewacji budynków w mieście, czy wykonania diagnozy problemów alkoholowych w Gminie Kęty.

I Zastępca Burmistrza Rafał Ficoń poinformował, że obiekt sportowy jest ogólnodostępny od godziny 15:00 do 20:00. Inaczej sytuacja wygląda w okresie wakacji. W szkole wytypowana jest również osoba, która administruje obiektem.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Matejko wypowiedziała się w kwestii rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kęty. Poinformowała, że na ten rok nie zostało zaplanowane przedsięwzięcie. Ostatnia diagnoza była sporządzona w 2010 r. dodając, iż czas pomiędzy badaniami jest wskazany, w celu wykazania efektów, dostrzeżenia pewnych zmian, czy tendencji. W związku z powyższym wskazane będzie wykonać diagnozę w przyszłym roku.

 Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar odniósł się do sprawy wandalizmu, który wpisuje się w kwestie bezpieczeństwa. Po długim majowym weekendzie odbędzie się narada w gminie poświęcona tej kwestii. Niezależnie od tego poprosił służby mundurowe o czujność i szczególne zwrócenie uwagi akty wandalizmu.

Radny Łukasz Plewniak w dwóch krótkich interpelacjach zwrócił się z prośbą o wymianę uszkodzonej szyby na przystanku autobusowym w dzielnicy Kęty-Podlesie oraz zapytał na jakim etapie stoją prace związane z wymalowaniem linii krańcowych na ul. Żeromskiego.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział, że uszkodzona szyba zostanie wymieniona, a linie na ul. Żeromskiego zostaną wykonane w najbliższym czasie.

Radny Wiesław Gawęda przywołał sprawę ul. Kęckie Góry Południowe. Radny zapytał, czy gmina wystąpiła do starostwa powiatowego i jaka jest ewentualna odpowiedź w sprawie remontu tej ulicy. Druga interpelacja dotyczyła nieprawnie przekazanych pieniędzy dwóm klubom sportowym. Radny chciał dowiedzieć się, czy jest już wyrok sądu i orzeczenie w tej sprawie. W kolejnej sprawie zwrócił uwagę na problemy z komunikacją na trasie Kęty-Oświęcim, przy okazji pochylił się nad komunikacją miejską. Następnie odczytał pismo mieszkańców ul. Piastowskiej w sprawie parkingu, a także w imieniu mieszkańców ul. Głowackiego zapytał o zasadność wymalowania skrajnych linii, skoro i tak kierowcy ich nie przestrzegają, zostawiając samochody na poboczu na wysokości komisu samochodowego.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar odpowiedział po krótce na zapytania radnego. Sprawa ul. Kęckich Gór Południowych jest priorytetowa. Jest to droga powiatowa więc gmina oczekuje przynajmniej połowicznego wsparcia przez powiat. Gmina dwukrotnie zwracała się do zarządu powiatu wskazując inwestycje do realizacji, w tym wspomnianą drogę. Ponadto wszystkie pozwolenia na roboty są ważne. Gmina jest również w stanie zabezpieczyć środki finansowe na realizację tej inwestycji. Na spotkaniu dzielnicy Starego Miasta wicestarosta powiatu oświęcimskiego również zadeklarował środki finansowe, jednak do dnia dzisiejszego do gmina nie uzyskała odpowiedzi.

Kwestia problemów komunikacyjnych na trasie Kęty-Oświęcim i pomiędzy newralgicznymi punktami w gminie są znane. Z tego powodu będą prowadzone rozmowy z prezesem MZK.

Mecenas Ewelina Fabia-Pardela wypowiedziała się w sprawie dotacji dla klubów sportowych, przypominając stan faktyczny i prawny sprawy. W 2012 r. zostały podjęte trzy uchwały na mocy których udzielono dotacje trzem klubom sportowym, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) zakwestionowała wszystkie trzy uchwały, a dokładniej podstawy prawne w oparciu o które podjęto uchwały. Nie pomogły również odwołania Gminy Kęty. Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną podtrzymał decyzję RIO.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar dopowiedział, że odpowiednie pisma rozpoczynające procedurę zwrotu trafiły do dwóch klubów sportowych, ponieważ trzeci klub sportowy nie zdążył otrzymać dotacji. Prawo zostało naruszone i burmistrz nie ma innego wyjścia, jak tylko dochodzić tych środków z uwagi na groźbę dyscypliny finansów publicznych. Na koniec burmistrz zadał pytanie: czy winić należy tego kto dostał, czy winić należy tego kto pomimo naszych apeli, próśb bez podstawy prawnej i ze złamaniem prawa dał.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział na pozostałe dwie interpelacje. W kwestii parkingu przy ul. Piastowskiej odpowiedział, że zostało zawarte porozumienie z mieszkańcem, który partycypował przy wykonaniu zatoki parkingowej, która miała służyć wszystkim mieszkańcom. Dodał, że dzięki dzisiejszej uchwale droga jest już gminna, więc będzie możliwość stawiania znaków tylko przez gminę. Jeśli chodzi o linie na ul. Głowackiego, II zastępca burmistrza zwróci się do Policji i Straży Miejskiej z prośbą o częstsze kontrole w tym miejscu.

Radna Urszula Włodarczyk w imieniu mieszkańców, którzy muszą daleko dojeżdżać do pracy, zwróciła się z prośbą o wydłużenie pracy przedszkoli. W drugiej interpelacji poprosiła o informacje związane z remontem ul. Żeromskiego. Na koniec radna zapytała o stan przygotowań do remontu skrzyżowania ulic Partyzantów i Szkotnia.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar odniósł się do ul. Żeromskiego potwierdzając, że na przyszły rok gmina zakłada środki finansowe na realizację zadania dodając, że jest to droga kluczowa dla mieszkańców gminy. Burmistrz kończąc wypowiedź wyraził nadzieję, że wspólnie z powiatem dojdzie do realizacji tej inwestycji.

 I Zastępca Burmistrza Rafał Ficoń w kwestii przedszkoli odniósł się do kilku sugestii odnośnie oszczędzania na oświacie – w tym przypadku dopasowania czasu pracy przedszkoli do potrzeb mieszkańców, którzy pracują często poza gminą. I zastępca burmistrza poprosił o przekazanie rodzicom informacji o konsultacji z dyrektorem danego przedszkola, aby dalej mogły zostać podjęte następne kroki.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odniósł się do przebudowy skrzyżowania ulic Partyzantów i Szkotnia informując, że remont skrzyżowania musi nieco poczekać.

Radny Andrzej Bryzek zwrócił się z zapytaniem o możliwość ustanowienia miejsc przystankowych dla autobusów (zygzaki) w rejonie ul. Fabrycznej (na wysokości Os. Batalionów Chłopskich) oraz przy ul. Żwirki i Wigury, w rejonie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego.

II Zastępca Burmistrza Marcin Śliwa odpowiedział, że gmina wystąpiła do starostwa powiatowego z pismem odnoszącym się do wyznaczenia przystanku przy ul. Żwirki i Wigury. Jeśli chodzi o ul. Fabryczną, która jest drogą wojewódzką, to na pewno nie ma możliwości wyznaczenia fragmentu jezdni. Kwestię zatoczki autobusowej w tym miejscu komplikuje ograniczone miejsce, jak i koszty.

Jednym z głównych punktów sesji była Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Gminie Kęty. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, iż za bezpieczeństwo w powyższych sferach odpowiedzialni są zarówno administracja rządowa m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, jak i samorząd terytorialny. Głos w tej sprawie zabrali: przedstawiciel Komisariatu Policji w Kętach Krzysztof Kasperek, Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Kanik, Komendant Gminny ZOSP RP w Kętach Józef Szafran oraz Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Włodzimierz Bujarek.

Z protokołem VII sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-.

Artur Christ

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*