Praca w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

Logo portalu 'Nowa Wieś w gminie Kęty'Szukacie pracy w administracji? Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych ogłosił właśnie nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. płac w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1

1.Nazwa i adres jednostki:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kilińskiego 1, 32-650 Kęty.

2.Wymagania niezbędne (formalne):

2.1.wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2.2.co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w urzędzie   lub gminnych jednostkach lub zakładach budżetowych;

2.3.obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.5.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.Wymagania dodatkowe:

3.1.doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze;

3.2.preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze;

3.3.znajomość przepisów: kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

3.4.dobra znajomość komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu płacowego REKORD Płace-Kadry, programu Płatnik, Podatnik oraz Microsoft Office (Word, Excel);

3.5.znajomość przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 04.03.1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późn. zm.);

3.6.sumienność, samodzielność, odpowiedzialność oraz zdolność pracy zespołowej.

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

4.1.obliczanie i sporządzanie list płac i przelewów dla pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.2.prowadzenie kart wynagrodzeń w/w pracowników;

4.3.prowadzenie dokumentacji ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego;

4.4.sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik:

       a) zgłoszeniowych,

       b) raportów imiennych, deklaracji,

       c)raportów miesięcznych;

4.5.sporządzanie dokumentacji finansowej ds. emerytalno-rentowych (RP-7) pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.6.wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników;

4.7.prowadzenie potrąceń komorniczych;

4.8.rozliczanie i wypłacanie wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń, umów o dzieło;

4.9.prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;

4.10.sporządzanie rocznych informacji podatkowych PIT 11 i rozliczeń pracowników  PIT 40 oraz PIT-8AR, PIT-8C, PIT-4R do Urzędu Skarbowego;

4.11.sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. wynagrodzeń;

4.12.obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.13.obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń-Socjalnych, wypłata świadczeń z ZFŚS dla pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.14.załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków pracownika ds. płac;

4.15.odpowiedzialność za prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-płacowych;

4.16.odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji finansowo-płacowej;

4.17.analiza i weryfikacja wydatków na wynagrodzenia w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych tworzonych z wykorzystaniem aplikacji Pabs;

4.18.wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ZOSiPS.

5.Warunki pracy:

5.1.zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

5.2.wynagrodzenie zasadnicze z przedziału  2 000,00 – 2 600,00 złotych brutto miesięcznie;

5.3. w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty Kilińskiego 1.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:

6.1.list motywacyjny wraz z CV;

6.2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6.3.kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6.4.kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

6.5.kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6.6.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.7.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.8.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. płac” w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kęty, ul Kilińskiego 1 – parter pok. nr 6  lub drogą pocztową na adres Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1, w terminie do dnia 27 maja 2016 r. do godz.14.00 (liczy się data wpływu do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych).

8. dodatkowe:

8.1.wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane;

8.2.oferty, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;

8.3.kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o kolejnym etapie procedury kwalifikacyjnej;

8.4.informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1 – I piętro.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Kety_PKW

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Praca w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

  1. bjakistam pisze:

    Mnie zastanawia dlaczego od urzednika, którego głównym narzędziem pracy jest komputer, nie wymaga sie bezwzrokowego pisania na klawiaturze.
    Ciekawostka: Amerykańscy naukowcy dowiedli, że tylko połowa polskich urzędników wie co można zrobić klikąjąc na klawiaturze Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A a tylko jeden 1 na 100 wie do czego służą przyciski Home i End;)

  2. Novak pisze:

    Coraz większa biurokracja, a tu trzeba pewnie znowu komuś z rodziny zapewnić pracę, lub spłacić dług wyborczy. Zobaczcie ilu nowych urzędników przybyło za czasów pslowskiego burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*