Praca w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

Logo portalu 'Nowa Wieś w gminie Kęty'Szukacie pracy w administracji? Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych ogłosił właśnie nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. płac w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1

1.Nazwa i adres jednostki:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kilińskiego 1, 32-650 Kęty.

2.Wymagania niezbędne (formalne):

2.1.wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2.2.co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w urzędzie   lub gminnych jednostkach lub zakładach budżetowych;

2.3.obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.5.niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.Wymagania dodatkowe:

3.1.doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze;

3.2.preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze;

3.3.znajomość przepisów: kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

3.4.dobra znajomość komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu płacowego REKORD Płace-Kadry, programu Płatnik, Podatnik oraz Microsoft Office (Word, Excel);

3.5.znajomość przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 04.03.1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późn. zm.);

3.6.sumienność, samodzielność, odpowiedzialność oraz zdolność pracy zespołowej.

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

4.1.obliczanie i sporządzanie list płac i przelewów dla pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.2.prowadzenie kart wynagrodzeń w/w pracowników;

4.3.prowadzenie dokumentacji ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego;

4.4.sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik:

       a) zgłoszeniowych,

       b) raportów imiennych, deklaracji,

       c)raportów miesięcznych;

4.5.sporządzanie dokumentacji finansowej ds. emerytalno-rentowych (RP-7) pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.6.wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników;

4.7.prowadzenie potrąceń komorniczych;

4.8.rozliczanie i wypłacanie wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń, umów o dzieło;

4.9.prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;

4.10.sporządzanie rocznych informacji podatkowych PIT 11 i rozliczeń pracowników  PIT 40 oraz PIT-8AR, PIT-8C, PIT-4R do Urzędu Skarbowego;

4.11.sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. wynagrodzeń;

4.12.obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.13.obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń-Socjalnych, wypłata świadczeń z ZFŚS dla pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty;

4.14.załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków pracownika ds. płac;

4.15.odpowiedzialność za prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-płacowych;

4.16.odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji finansowo-płacowej;

4.17.analiza i weryfikacja wydatków na wynagrodzenia w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych tworzonych z wykorzystaniem aplikacji Pabs;

4.18.wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika ZOSiPS.

5.Warunki pracy:

5.1.zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

5.2.wynagrodzenie zasadnicze z przedziału  2 000,00 – 2 600,00 złotych brutto miesięcznie;

5.3. w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty Kilińskiego 1.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:

6.1.list motywacyjny wraz z CV;

6.2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6.3.kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6.4.kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

6.5.kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6.6.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.7.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.8.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. płac” w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kęty, ul Kilińskiego 1 – parter pok. nr 6  lub drogą pocztową na adres Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1, w terminie do dnia 27 maja 2016 r. do godz.14.00 (liczy się data wpływu do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych).

8.Informacje dodatkowe:

8.1.wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane;

8.2.oferty, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;

8.3.kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o kolejnym etapie procedury kwalifikacyjnej;

8.4.informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1 – I piętro.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Kety_PKW

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na Praca w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

  1. bjakistam pisze:

    Mnie zastanawia dlaczego od urzednika, którego głównym narzędziem pracy jest komputer, nie wymaga sie bezwzrokowego pisania na klawiaturze.
    Ciekawostka: Amerykańscy naukowcy dowiedli, że tylko połowa polskich urzędników wie co można zrobić klikąjąc na klawiaturze Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A a tylko jeden 1 na 100 wie do czego służą przyciski Home i End;)

  2. Novak pisze:

    Coraz większa biurokracja, a tu trzeba pewnie znowu komuś z rodziny zapewnić pracę, lub spłacić dług wyborczy. Zobaczcie ilu nowych urzędników przybyło za czasów pslowskiego burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*