Oświadczenia majątkowe w Gminie Kęty

__TabliceUrządGminyKętyOświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. W ostatnim czasie ukazały się (lub dokonano aktualizacji) w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania. Zapraszamy do lektury.

Przypomnijmy. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego to:

–      radni,

–   wójt (burmistrz, prezydent miasta) –  oświadczenie majątkowe składa  do wojewody

– przewodniczący rady gminy (miejskiej) – oświadczenie majątkowe składa do wojewody

–      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów),

–      sekretarz gminy,

–      skarbnik gminy,

–      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

–      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

–      osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

–      złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

–      powołania na stanowisko,

–      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

–     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

–     w dniu odwołania ze stanowiska,

–     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Oświadczenia o stanie majątkowym składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Oświadczenia o stanie majątkowym (część „A” -informacja jawna) są zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawa prawna – art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446).

Man signing a contract
źródło: cba.gov.pl

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (za rok 2015, lub inne):

I. Radni

Kazimierz Babiuch

Tomasz Biernat

Andrzej Bryzek

Wiesław Gawęda

Jan Godlewski

Tomasz Janeczko

Maria Karaim

Mirosław Kawończyk

Janusz Kruczała

Dorota Kusak

Lesław Kuźma

Marek Nycznadal brak w BIP / aktualizacja w BIP.

Mirosława Nycz – jw. – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Łukasz Plewniak

Wiesław Potoczny

Ewelina Rycerz – Kucybała

Aneta Tlałka

Karol Wadoń

Andrzej Wiśniowski

Urszula Włodarczyk

Piotr Żmuda

II. Urząd 2014-2018

Krzysztof Klęczarnadal brak w BIP / aktualizacja w BIP

Rafał Ficoń – I Zastępca Burmistrza – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Marcin Śliwa – II zastępca Burmistrza – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest czytelne

Grażyna Zątek – Skarbnik Gminy

Ewelina Jura – Bączek – Sekretarz Gminy – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Ewa Sordyl – Inspektor – Urząd Gminy Kęty

Bożena Kasprzak -Dyrektor Wydział Świadczeń – Urząd Gminy Kęty

Tomasz Bielecki – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej – Urząd Gminy Kęty – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Marzena Błasiak – Dyrektor Wydziału Dochodów – Urząd Gminy Kęty – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Włodzimierz Bujarek – Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości – Urząd Gminy Kęty

III. Kierownicy jednostek organizacyjnych 2014-2018

Jakub Grabski – Dyrektor – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Krzysztof Fert – Dyrektor – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Monika Kaczmarczyk – Kierownik – Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Kętach | oświadczenie majątkowe – stan na 1.10.2015 r.

Alicja Korczyk – Dyrektor – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi

Dorota Zaręba – Dyrektor – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach

Bożena Matlak – Dyrektor – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach

Barbara Bizukojć – Dyrektor – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Ewa Płonka – Dyrektor – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Agata Kuder – Dyrektor – Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach

Renata Łuszczek – Dyrektor – Szkoła Podstawowa w Malcu

Bożena Kubisiak – Dyrektor – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach

Iwona Sroka – Dyrektor – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach

Anna Kobielus – Dyrektor – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Grzegorz Żak – Dyrektor – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi

Dariusz Mędrzak – Dyrektor – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bielanach

Ewa Sedeńko – Dyrektor – Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach

Maria Koperska – Dyrektor – Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Lidia Danek – Dyrektor – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach

Anna Marek – Kierownik – Świetlica Środowiskowa w Kętach

Renata Matejko – Dyrektor – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach

Iwona Romanek-Zając – Kierownik – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach | oświadczenie majątkowe na dzień 29.02.2016 r.

Renata Stachura – Kierownik – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach | oświadczenie majątkowe na dzień 21.03.2016 r.

Marta Tylza-Janosz – Dyrektor – Muzeum w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Jadwiga Bakalarska – Dyrektor – Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach

Elżbieta Kózka – Zastępca Dyrektora – Dom Kultury w Kętach | oświadczenie majątkowe – stan na 1.12.2015 r. | oświadczenie majątkowe złożone 19.04.2016 r. – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Sylwia Brzozowicz – Dyrektor – Dom Kultury w Kętach

Danuta Stypuła (stan na 20.03.2016 r.) – p.o Kierownik – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach | oświadczenie majątkowe – stan na 1.03.2016 r.

Renata Golonka – Zastępca Dyrektora – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach

IV. Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi

Andrzej Socha – Prezes Zarządu Spółki – Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kętach – OM wypełnione na komputerze, dzięki temu jest najbardziej czytelne

Stanisław Nycz – Członek Zarządu – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

Sławomir Drewniany – Prezes Zarządu – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach

Grzegorz Dybał – Członek Zarządu – Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach

Stefania Kołodziejczyk – Prezes Zarządu – Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach

Krystyna Królicka – Członek Zarządu – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kętach

Artur Grucel – Prezes Zarządu – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kętach

___

Publikowane oświadczenia majątkowe można przeglądać w zakładce głównej: Oświadczenia majątkowe (BIP)

W miarę aktualizacji oświadczeń majątkowych w BIP, będziemy je umieszczać w tym artykule.

ANALIZA OŚWIADCZEŃ  MAJĄTKOWYCH:

Złożone oświadczenia  majątkowe  poddawane  są  analizie, której dokonują:

 • podmioty, którym te oświadczenia złożono, tj. przewodniczący rady, wójt oraz wojewoda,
 • urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Podmioty dokonujące analizy są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

Urząd skarbowy analizując oświadczenie majątkowe uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

Odpowiedzialność karna

Warto wskazać, iż obowiązujące przepisy sankcjonują odpowiedzialność karną za czyny polegające na podaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w związku ze składaniem oświadczeń. Odpowiedzialność taką ponosi więc osoba, która ujawnia niezgodne ze stanem faktycznym dane w oświadczeniu lub nie ujawnia wymaganych przepisami danych i informacji.

Sankcją przewidzianą w art. 233 § 1 k.k. jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Minimalny wymiar tej kary wynosi 1 miesiąc (w myśl art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywotniego pozbawienia wolności są – stosownie do art. 32 k.k. – karami odrębnymi od kary pozbawienia wolności). Kodeks nie przewiduje kar łagodniejszych, tj. grzywny lub kary ograniczenia wolności, jednakże sąd może orzec jedną z tych kar (zamiast kary pozbawienia wolności) na podstawie art. 58 § 3 k.k., a nawet odstąpić od wymierzenia kary, orzekając w jej miejsce tzw. środek karny

(za: Samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe do końca kwietnia)

Treść złożonych oświadczeń majątkowych może być sprawdzana między innymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do zadań CBA w zakresie właściwości Biura (zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa) należy przede wszystkim rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CBA) oraz ściganie ich sprawców, ale także:

 • ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
 • ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji,  wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek sektora finansów publicznych, jednostek otrzymujących środki publiczne, przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji bankowych;
 • kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.

LOGO_CBA

Źródło:
BIP Gminy Kęty | Centralne Biuro Antykorupcyjne | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Oświadczenia majątkowe w Gminie Kęty

 1. Dziennikarz amator pisze:

  Niektórych przerasta wypełnienie oświadczenia, czekamy cierpliwie:
  http://bip.malopolska.pl/ugkety/Article/get/id,1116591.html
  http://bip.malopolska.pl/ugkety/Article/get/id,1116584.html
  Pozostaje tylko – jak to zwykle w takich wypadkach – pytanie: czy taka praktyka bardziej śmieszy, zniesmacza czy też może zadziwia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*