Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kęty

herb_bip_małyBurmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na urzędnicze referenta w Wydziale Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kęty. Rekrutacja skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w samorządzie terytorialnym, posiadających wykształcenie wyższe w jednym z wymienionych kierunków: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations lub filologia polska. Urząd czeka na zgłoszenia kandydatów do 9 grudnia 2013 r. Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenia o naborze.

1.      Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty

2.      Wymagania niezbędne (formalne):

1.1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations lub filologia polska;

1.2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1.3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

1.4. niekaralność za umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

2.1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego oraz znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego;

2.2. umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych (komunikatów prasowych, artykułów promocyjnych);

2.3. umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny);

2.4. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

2.5. sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. działań w zakresie promocji gminy, w szczególności za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, Internetu oraz własnych publikacji;

3.2. opracowywanie materiałów promocyjnych;

3.3. współprowadzenie portalu internetowego http://www.kety.pl oraz profilu Gminy Kęty na portalu społecznościowym Facebook;

3.4. redagowanie materiałów do miesięcznika „Kęczanin” oraz korekta treści;

3.5. organizacja gminnych imprez rekreacyjno-kulturalnych, obchodów świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości gminnych.

4.      Warunki pracy:

4.1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie miesięczne  w zależności od stażu pracy w przedziale 1700 – 2 000 złotych brutto miesięcznie;

4.2. praca w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 650 Kęty – parter, samodzielna, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz wykonywania zadań w terenie.

 Procentowy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i curriculum vitae;

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;

3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

4. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

5. kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539);

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale PR” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15,30 dnia 09 grudnia 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Informacje dodatkowe.

1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

4.      Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie procesu naboru.

5.      W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 kandydatów postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach: I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej (test), II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której, ocenie będzie podlegał dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów do pracy.

6.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7 – parter.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*