Nabór na stanowisko księgowego w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych

Herb Kęty BIPKierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1. Wynagrodzenie maksymalnie 2600 zł brutto. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

1.Nazwa i adres jednostki:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kilińskiego 1, 32-650 Kęty.

2.Wymagania niezbędne (formalne):

2.1.wykształcenie wyższe;

2.2.co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym w urzędzie   lub gminnych jednostkach lub zakładach budżetowych;

2.3.obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2.5.niekaralność za umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2.6.nieposzlakowana opinia

3.Wymagania dodatkowe:

3.1.wykształcenie ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub finanse;

3.2.znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 330), o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.), ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 168), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.02.2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 20, poz. 103);

3.3.znajomość przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 04.03.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 111)

3.4.praktyczna umiejętność księgowania operacji gospodarczych i sporządzania dokumentów księgowych;

3.5.praktyczna umiejętność sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

3.6.sumienność, samodzielność, odpowiedzialność oraz zdolność pracy zespołowej.

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

4.1.prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych Gminy Kęty zgodnie z planem kont;

4.2.sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4.3.ekspedycja poczty i prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wysyłanej zgodnie z wykazem akt obowiązującym w ZOS i PS.

4.4.obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń-Socjalnych.

5.Warunki płacy:

5.1.zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału  1 750,00 – 2 600,00 złotych brutto miesięcznie;

5.2.praca w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, 32-650 Kęty Kilińskiego 1.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty.

1.list motywacyjny i curriculum vitae;

2.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kwalifikacje zawodowe;

3.kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4.kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.04.2009r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539);

5.oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”);

7.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego” w siedzibie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Kęty, ul Kilińskiego 1 – parter pok. nr 6  lub drogą pocztową na adres Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych 32-650 Kęty, ul. Kilińskiego 1, w terminie do dnia 5 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych).

Informacje dodatkowe.

1.Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2.Oferty, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o kolejnym etapie procedury kwalifikacyjnej.

4.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1 – I piętro.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*