List Czytelniczki portalu w sprawie ewentualnych uchybień i nieprawidłowości przy projekcie Budżetu Obywatelskiego w kęckiej Dzielnicy Nowe Miasto

glowne-przylacze-gazuPublikujemy przesłany do redakcji list naszej Czytelniczki Małgorzaty Adach. Nadesłany tekst dotyczy jednego z wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 w Gminie Kęty. List prezentujemy w całości, w oryginalnej pisowni i treści. Wsłuchujemy się w każdy głos mieszkańców dotyczący życia w społeczności lokalnej (gminie), dlatego też publikując ten list, zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję. Poprosiliśmy również o komentarz Urząd Gminy Kęty. O odpowiedzi poinformujemy na łamach portalu.

Treść listu przesłanego przez Czytelniczkę do redakcji:

            Chciałabym przedstawić jak wygląda Budżet Obywatelski (BO) w Gminie Kęty oraz urzędnicza niekompetencja.

Jak 1 blok (z osiedla Wyszyńskiego nr 4 za plecami mieszkańców innego osiedla chce parking dla siebie). Wszystko to dotyczy pozycji: „Nowe miejsca parkingowe w dzielnicy Nowe Miasto” (KU.060.1.18.2016.EJB) w Budżecie Obywatelskim na 2017r. Sam tytuł nic nie mówi; wszak dzielnica Nowe Miasto jest rozległa i skupia kilka osiedli. Sytuacja się rozjaśnia jak sięgniemy po zapisy we wniosku złożonym do BO.

Na myśli nasuwa się pytanie na jakiej podstawie został przyjęty ten wniosek bez uzgodnienia tego z mieszkańcami osiedla T. Kościuszki; znajdują się tutaj 4 wspólnoty mieszkaniowe (tj. bloki nr 1, 2, 3, 4). Obecnie jest tam trawnik oraz chodnik. To, że chodnik jest szerszy niż zazwyczaj wynika z faktu, iż po wichurze w 2015 roku zostało tam wyrwane przez wiatr drzewo z korzeniami, a wynajęta Firma przez Urząd Gminy wysypała tam najpierw żwir, potem ułożyła płyty chodnikowe.

To na osiedlu T. Kościuszki będzie zlokalizowany parking i tylko dla mieszkańców osiedla Wyszyńskiego blok nr 4 co jasno wynika ze szkiców i samego zapisu w pkt 4 formularza zgłoszeniowego. Mieszkańcy osiedla T. Kościuszki mają parking zlokalizowany z drugiej strony osiedla. W formularzu zgłoszeniowym brak informacji o uzgodnieniach z właścicielami działek.

Okna bloków mieszkalnych osiedla T. Kościuszki wychodzić będą wprost na parking bez zachowania odległości wymaganych przepisami prawa. Przecież nikt nie broni, aby mieszkańcy osiedla Wyszyńskiego blok nr 4 poświęcili swój trawnik i tam mieli parking dla siebie (lepiej komuś pod nosem).

W obrębie planowanego parkingu jest zlokalizowane główne przyłącze gazu dla osiedla T. Kościuszki (załączone zdjęcie), nie zostało to uwzględnione na załączonych rysunkach i narusza zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz.U. 2013 poz. 640.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422:

§ 19.) 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie;

2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie;

3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.

 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie;

2) 6 m – w przypadku 5–60 stanowisk włącznie;

3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.”  (…)

„§ 21. 1. postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. 2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody. (…)”

– brak spełnienia wymagań przepisami prawa:

 • 10 m dla odległości wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego,
 • 6 m dla odległości wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej

oraz
przyjęto w pkt. 5 formularza zgłoszeniowego wymiar miejsca parkingowego 2,5 na 4,5 m tymczasem przepisy prawa nakazują 2,3 m i długość 5 m (brak spełnienia wymagań prawnych dla długości miejsca parkingowego).

W opisie zadanie w pkt 5 brak zapisu o niezmienianiu ukształtowania terenu dla ułożenia utwardzenia z kostki brukowej w taki sposób, który powodowałaby zmianę kierunku spływu wód na tych działkach lub skierowanie wód opadowych na teren sąsiedniej nieruchomości.

Zgodnie wymogami przy zgłoszeniu robót budowlanych (taką tezę można wysnuć z formularza zgłoszeniowego oraz faktu, że do 10 miejsc nie jest wymagane pozwolenie na budowę) jeśli zamierzamy wybudować przyłącza, obiekt małej architektury w miejscu publicznym (…) dodatkowo dołączamy projekt zagospodarowania działki lub terenu przygotowany przez uprawnionego projektanta:

– brak oszacowania kwoty projektu zagospodarowania działki lub terenu przez uprawnionego projektanta (pozycja 7 formularza zgłoszenia wraz z podpunktami). Wartość jest znacznie niedoszacowana.

Brak zapisu czy wymagana jest o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli wskazują na to przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778):

– wnioskodawca nie dopełnił formalności (również może się to wiązać z dodatkowymi kosztami i brak takiej kwoty w pozycji 7 formularza zgłoszenia wraz z podpunktami). Na tym miejscu był plac zabaw (nie zostało to zweryfikowane przez wnioskodawcę czy parking jest dopuszczony w tym miejscu poprzez „zagospodarowanie przestrzenne”, z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

            W opisie zadania w formularzu zgłoszeniowym w pkt. 5 pkt 3 czytamy o 6 miejscach parkingowych, a nawet 7 po dokładnych pomiarach. To jak została oszacowana kwota w pkt 7 wraz z podpunktami? Wychodzi, że na chybił trafił. Kto ma to zmierzyć? Gzie jest przewidziana kwota na dokładne pomiary? Zadanie nie zostało właściwie opisane i oszacowane. Podnoszę po raz kolejny, iż miejsca parkingowe nie spełniają wymiarów wymaganych przepisami prawa co zostało opisane wyżej.

W punkcie 10 formularza zgłoszeniowego brak załącznika z cenami materiałów tj. krawężniki, kostka, podbudowa oraz robocizny. Na jakiej podstawie przyjęto wartości wpisane w pozycję 7 formularza wraz z podpunktami. Ceny jednostkowe robót określamy na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; lub kalkulacji szczegółowej. Jak to szacowanie ma się do wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)? Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

 • kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu UsPrBud ( Prawo Budowlane)
 • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu UsPrBud.

            W pkt 7.1 formularza czytamy: „iż szacunkowy koszt nie uwzględnia ewentualnych przeniesień mediów znajdujących się na terenie działki”. Kto i na jakich zasadach pokryje dodatkowe koszty? Jak to ma się do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 122/2016/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2016 r; Rozdział 1. Postanowienia ogólne; § 2 „5. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.” Można domniemywać, iż w przypadku, gdy trzeba będzie przenieść media mamy zadanie podzielone na części (brak jego uwzględnienia w zgłoszeniu zadania). Jest to sprzeczne z zapisami w/w zarządzenia. Ponadto wiemy już, że jest konflikt z mediami (główne przyłącze gazu do osiedla T. Kościuszki).

Jednocześnie zaznaczam, iż we wniosku o nr KU.060.1.18.2016.EJB stosowane jest nazewnictwo: parking i miejsca parkingowe.

Nadmieniam o tym ponieważ Urząd Gminy zaczyna iść w kierunku: miejsc postojowych (Dz.U.2016.0.124 t.j. – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), a dokładniej § 116. Tylko to wszystko trzeba było sobie ustalić przed złożeniem wniosku, a najpóźniej podczas weryfikacji wniosku przez Urząd (doprecyzować, złożyć wyjaśnienia „co autor miał na myśli”). Reasumując we wniosku oraz załącznikach do niego zostały użyte tylko i wyłącznie określenia: parking i miejsca parkingowe.

            Podsumowując: „Bareja wiecznie żywy”.

Zdjęcie nadesłane przez Czytelniczkę:

glowne-przylacze-gazu

Treść wniosku do pobrania TUTAJ.
===

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź ze strony Urzędu Gminy Kęty, poinformujemy o tym Państwa na portalu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Inwestycje, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na List Czytelniczki portalu w sprawie ewentualnych uchybień i nieprawidłowości przy projekcie Budżetu Obywatelskiego w kęckiej Dzielnicy Nowe Miasto

 1. zed pisze:

  Może trochę z inne beczki, ale dalej w temacie Budżetu Obywatelskiego.
  Nie wiem jak to jest w innych dzielnicach/sołectwach gminy, ale po co przysyłają mi do skrzynki na listy, karty do głosowania już za zaznaczonym polem? Przecież to ma być mój wybór! Rozumiem wszystkie kampanie promujące dany projekt/zadania, no ale żeby podrzucać już prawie gotową kartę do głosowania? Wszystko było by dobrze gdyby była pusta – bez znaku „X”. I nawet może być ta dołożona karteczka z sugestią na czerwono co zaznaczyć, ale decydować już za mnie to to jest przesada.
  Na szczęście są jeszcze inne metody oddania głosu.

 2. Kęczanin pisze:

  Rządy „ciemniaków”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*