Kontakt do radnych Gminy Kęty – maile, telefony, strony www, godziny dyżurów, itp.

sign-1054196-mDnia 1 grudnia 2014 r. zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Kęty z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej czasu i miejsca odbywania dyżurów oraz danych kontaktowych wszystkich radnych kadencji 2014-2018. Na końcu artykułu publikujemy odnośnik do kompletnych posiadanych przez UG Kęty danych z kontaktami i dyżurami radnych Rady Miejskiej w Kętach.

Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw, gminą i radnymi. Chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

Poprosiliśmy o:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Gminy Kęty dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, strona www, profil facebook, itp.) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców (wyborców) całej gminy z danym radnym.

Art. 23a ustawy o samorządzie gminnym wprost stanowi, że:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
(…)

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

§ 75 Statutu Gminy Kęty (treść TUTAJ) stanowi, iż:

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

===

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy radni mogą życzyć sobie, aby ich prywatny numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, bądź też prywatny adres e-mail był dostępny publicznie.

Jest to prywatna sprawa każdego z radnych, jednakże naszym zdaniem skoro kandydował na radnego, chciał reprezentować w radzie swoją społeczność i chce działać dobra społeczności lokalnej, nie może być „oderwanym” od swoich mieszkańców / wyborców, dlatego też rozsądnym wydaje się być udostępnienie takiego kontaktu w formie na przykład utworzenia przez radnego specjalnie w tym celu adresu e-mail (publicznie dostępnego).

Byłby on podany do wiadomości mieszkańców gminy, na który mogliby zgłaszać swoje uwagi, postulaty, czy też wymieniać się informacjami z radnymi. To byłby gest ich dobrej woli i chęci bycia blisko mieszkańców i ich problemów.

Poprzednio radni udostępnili nam te informacje w ten sposób:
Radni Gminy Kęty – telefony, adresy, maile, godziny dyżurów

Jak tylko otrzymamy te informacje z Urzędu, zostaną one opublikowane na stronie nowa-wies-kety.pl

Być może wśród czytających ten artykuł znajdą się również radni, którzy zechcieliby przekazać Czytelnikom i mieszkańcom gminy Kęty dane kontaktowe do siebie (telefon, e-mail, miejsce odbywania dyżuru, strona www / facebook, etc.). Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, a przekazane dane kontaktowe zostaną opublikowane.

AKTUALIZACJA (5 grudnia 2014 r.):

W dniu 5 grudnia z Kancelarii Urzędu UG Kęty otrzymaliśmy maila poniższej treści:

Witam uprzejmie

Wraz z materiałami na sesję w dniu 8 grudnia radni otrzymali specjalny kwestonariusz celem podania m.in. informacji, które Pan zamierza opublikować.

Po otrzymaniu wypełnionych kwestonariuszy niezwłocznie sporzadzę i prześlę Panu oczekiwane zestawienie danych.

Z poważaniem
Zbigniew Pilarczyk
Główny specjalista

Urząd Gminy Kęty
Rynek 7
32-650 KĘTY
(33)  844 76 00 w.124

AKTUALIZACJA:

Dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymaliśmy z UG Kęty maila o treści:

===

Witam uprzejmie

Kompletne, posiadane dane z kontaktami i dyżurami radnych Rady Miejskiej w Ketach (pliki PDF i Excel) zostały opublikowane w BIP w zakładce Rada/Kontakt.

Z poważaniem
Zbigniew Pilarczyk

===

Sprawdziliśmy i dokumenty w pliku PDF oraz EXCEL można pobrać ze strony Urząd Gminy Kęty -> Rada -> Kontakt

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*