Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach

_herb_bip_małyWczoraj , tj. 14 stycznia 201 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęty ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach. Poniżej znajdą Państwo wymagania oraz przewidywane wynagrodzenie brutto na tym stanowisku.

Na stronie kety.pl to ogłoszenie jeszcze się nie ukazało.

Mamy nadzieję, że zostanie ono tam również opublikowane, by jak najwięcej osób mogło złożyć swoje aplikacje, a urząd dokonał wyboru najlepszego z kandydatów.

Treść ogłoszenia ze strony BIP:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2) co najmniej -letni staż pracy;

3) obywatelstwo polskie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie z zakresu zarządzania, ekonomii lub wychowania fizycznego;

2) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

3) znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji publicznej, finansów publicznych oraz z obszaru działania ośrodków sportu i rekreacji (w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych oraz o kulturze fizycznej i sporcie);

4) umiejętność w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (oceniane na podstawie przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania OSiR);

5) doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na programy dotyczące działalności sportowej;

6) umiejętność w zakresie: pracy zespołowej, zarządzania, organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) kierowanie i nadzorowanie statutową działalnością Ośrodka, reprezentowanie go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Kęty i dokonywanie czynności prawnych w tym zakresie,

2) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych;

3) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka;

4) udostępnianie administrowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych;

5) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnych form szkoleniowych w zakresie uprawiania sportu i rekreacji;

6) prowadzenie informacji związanej z kulturą fizyczną.

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) wynagrodzenie miesięczne w przedziale 4 000 –  500 złotych brutto;

3) praca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29, samodzielna, wymagająca z uwagi na specyfikę pracy szczególnej dyspozycyjności, wyjazdów w teren;

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

6.  i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora OSiR w Kętach” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 – 60 Kęty w terminie do 30 stycznia 2015 r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, muszą być własnoręcznie podpisane.

2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje,  kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

7) Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach można uzyskać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29, od poniedziałku do piątku od 7-ej do 15-ej lub telefonicznie (33) 845 51 21.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*