Konkurs na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale Dochodów Urzędu Gminy Kęty

__TabliceUrządGminyKętyBurmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale Dochodów Urzędu Gminy Kęty. Informacja ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania aplikacji mija 17 czerwca 2016 r. Wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 200 – 2 500 złotych brutto w zależności od stażu pracy.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

2)      obywatelstwo polskie;

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

4)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne;

2)      doświadczenie zawodowe na stanowisku do spraw księgowości podatkowej;

3)      znajomość przepisów z zakresu prawa finansowego i podatkowego, w szczególności ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.), z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599), oraz rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., Nr 208, poz. 1375), z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2367);

4)      znajomość podstawowych zagadnień dotyczących samorządu gminnego;

5)      biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;

6)      umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1)      prowadzenie i ewidencjonowanie księgowości podatkowej osób fizycznych w zakresie podatków lokalnych;

2)      ewidencjonowanie i księgowanie wpływów z tytułu opłat za: użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, opłatę planistyczną i opłatę cmentarną;

3)      podejmowanie czynności kontrolnych mających na celu terminowość dokonywanych wpłat podatków i opłat;

4)      prowadzenie egzekucji administracyjnej należnych podatków, w tym analizowanie stanu zaległości, wystawianie upomnień, przygotowywanie tytułów wykonawczych, sporządzanie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych;

5)      przygotowywanie i sporządzanie wezwań przedsądowych dla zaległości kontrahentów z tytułu opłat;

6)      dokonywanie rozliczeń rachunkowych na kontach poszczególnych podatników i kontrahentów oraz sporządzanie postanowień o sposobie zarachowania wpłat z tytułu podatków oraz zawiadomień o sposobie zarachowania wpłat z tytułu opłat;

7)      przygotowywanie i sporządzanie decyzji podatnikom o wysokości nadpłat zobowiązań podatkowych wraz z dokonywaniem zwrotów;

8)      zabezpieczanie przed przedawnieniem należności z tytułu podatków w postaci prowadzenia czynności skierowanych na wyegzekwowanie wykonania zobowiązań (hipoteka, zastaw skarbowy);

9)      sporządzanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowych;

10)  sporządzanie miesięcznych dzienników obrotów z wpływów z tytułu podatków i opłat.

4. Warunki pracy:

1)      wymiar czasu pracy – pełny etat;

2)      wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 200 – 2 500 złotych brutto w zależności od stażu pracy;

3)      praca w siedzibie Urzędu Gminy  Kęty, 7, parter, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

4)      pierwsza o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny wraz z CV;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4)      kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

5)      kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Dochodów” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, 7, 32 – 650 Kęty w terminie do 17 czerwca 2016r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1)      Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2)      Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.

3)      Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a  podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

4)      Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5)      W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

a)      I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

b)      II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

6)      W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

7)      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, 7.

__TabliceUrządGminyKęty

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Konkurs na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Wydziale Dochodów Urzędu Gminy Kęty

 1. Kęczanin pisze:

  Ciekawy post z forum GK zobaczcie ile nas kosztują ludzie, których pracy nie widać
  Najbardziej zryta droga do koryta :
  Krztysztof Klęczar – 132 475,90 zł
  Rafał Ficoń – 116 622,38 zł
  Marcin Śliwa 104 502,50zł
  Grażyna Zątek Skarbnik 116 473,26 zł
  Ewelina Jura-Bączek Sekretarz 93 700,59 zł
  Tomasz Bielecki 79 214,84 zł
  Włodzimierz Bujarek 73 590,69zł
  Grzegorz Dybał Komax 115 871,28zł
  Stefania Kołodziejczyk Komax 72 068,75zł
  Jakub Grabski Basen 69 375,07zł
  Krzysztof Fert GZOZ 138198,36zł
  Sławomir Drewniany MZWiK 102331,28zł
  Marek Nycz PR 23844zł

 2. Novak pisze:

  Zobaczcie ile nas kosztuje rocznie Nycz i udawanie rządzenia radą. Może redakcja przyglądnie się wydawaniu publicznych pieniędzy
  http://bip.malopolska.pl/ugkety/Article/get/id,1208142.html
  http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/631131,kety-radniprezesi-straca-mandaty,id,t.html

 3. Gocha pisze:

  Kolejny koleś u bram, rośnie nam w zastraszającym tempie biurokracja. Oczywiście nie przekłada się to na jej pracę na rzecz mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*