Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa w GZOZ Kęty (AKTUALIZACJA)

LOGO GZOZ KętyOd wczoraj (tj. 28 sierpnia 2013 r.) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty widnieje ogłoszenie o Burmistrza Gminy Kęty o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach. Szczegóły przedstawiamy Państwu poniżej.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Sobieskiego 45

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać w siedzibie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45 – pokój nr 201, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 lub telefonicznie 33 845 20 36 wew. 34.

3. Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

4. Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr. 151, poz. 896), tj.:

1) posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny oraz

2) co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie.

5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez kandydata należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach” (na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu).

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kęty).

Kandydaci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182) winni złożyć:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,

3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

4) opisany przebieg pracy zawodowej,

5) dokumenty potwierdzające wymagany co najmniej ośmioletni staż pracy tj. świadectwa pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy (w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa),

6) zaświadczenie o niekaralności z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,

7) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Ponadto kandydaci składają:

1) pisemną koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem,

2) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy),

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewiduje się rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. O ostatecznym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zasady postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach – Kliknij tutaj

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr 166.

AKTUALIZACJA z dnia 5 września 2013 r.

Wynagrodzenie:

Aby zaoszczędzić czas i środki finansowe ewentualnych kandydatów oraz urzędu gminy (wielu kandydatów na stanowiska rezygnuje po uzyskaniu informacji o zarobkach na danym stanowisku, czasochłonna praca Komisji Oceniającej), zwróciliśmy się do UG Kęty i GZOZ Kęty o udostępnienie informacji na temat:

1) Regulaminu konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kętach

2) regulaminu wynagradzania pracowników GZOZ Kęty

3) wysokości przewidywanego wynagrodzenia brutto na tym stanowisku.

W odpowiedzi do punktu 1) Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa został przez UG Kęty niezwłocznie zamieszczony na stronie ogłoszenia o naborze.

Otrzymaliśmy również 2) regulamin wynagradzania pracowników GZOZ Kęty a także informacje od Dyrektora GZOZ Kęty Pana Krzysztofa Ferta dotyczącą 3) wysokości przewidywanego wynagrodzenia brutto na stanowisku, którego dotyczy nabór. Poniżej znajduje się treść regulaminu oraz odpowiedź dyrekcji GZOZ:

Odpowiedź Dyrekcji GZOZ Kęty:

W odpowiedzi na pytanie 3

GZOZ w Kętach nie jest w stanie  jednoznacznie określić proponowanej kwoty wynagrodzenia dla Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Wysokość pensji uzależniona jest zarówno od indywidualnych predyspozycji kandydata jak również od negocjacji prowadzonych w tym zakresie.

Jedyny odnośnik jaki może zostać zaproponowany do  bardzo ogólnej wiadomości  przez GZOZ w Kętach to widełki z regulaminu wynagradzania przeznaczone dla tego stanowiska.

pozdrawiam
Krzysztof Fert
Dyrektor GZOZ w Kętach

Biorąc pod uwagę powyższe (XI kategoria zaszeregowania – jak wynika z treści Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania „Taryfikator kwalifikacyjny”), wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku będzie wahać się między 3600 a 7200 zł brutto (Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”).

Źródło:
UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa w GZOZ Kęty (AKTUALIZACJA)

  1. Tadeusz pisze:

    Dziwny jest ten świat zastępca wybierany z konkursu a „dyrektor powołany poza konkursem ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*