Kierownik Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” w Kętach ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego

Informacja_ZalezeKierownik Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” w ogłosił nabór na wolne stanowisko głównego księgowego. Praca na 1/4 etatu. Termin składania aplikacji to 22 grudnia 2015 r. Szczegóły naboru dostępne są w BIP Gminy oraz poniżej. 

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie/kwalifikacje:
-wyższe ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,
-ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
-posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy wydane na podstawie odrębnych przepisów
-posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów
d) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
e) dobra znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej,
f) dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
g) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
h) biegła znajomość obsługi komputera,
i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
j) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
k) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
l) nieposzlakowana opinia,
ł) zdyscyplinowanie i pracowitość.

2. Wymagania dodatkowe:

a) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
b) umiejętności analityczne,
c) myślenie strategiczne,
d) umiejętność zarządzania zasobami oraz  jakością realizowanych zadań,
e) dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
f) wysoka kultura osobista.

3. Zakres obowiązków na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,
d) przygotowywanie projektów planów finansowych,
e) sporządzanie sprawozdawczości,
f) sporządzanie listy płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników,
g) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i US,
h) prowadzenie rachunkowości w tym ksiąg rachunkowych,
i) kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
j) sporządzanie przelewów bankowych,
k) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki
l) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
ł) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w jednostce,
m)nadzór nad pobieraniem i odprowadzaniem dochodów,
n)wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z pracą komórki księgowej.

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – 1/4 etatu od 01.01.2016 r.
2) praca w siedzibie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 36
3) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym głównego księgowego umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  głównego księgowego Dziennego Domu “Senior – Wigor “ w w siedzibie ośrodka  Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 36  lub drogą pocztową na adres Dzienny Dom “Senior –Wigor” w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 36,  32 – 650 w terminie do 22 grudnia 2015r. godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Ośrodka).

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny  muszą być własnoręcznie podpisane.
2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
a) I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.
6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w pkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.

Źródło:
BIP Gminy Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*