Burmistrz Gminy Kęty przyznał nagrody dla 21 nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

herb_bip_małyBurmistrz Gminy Kęty przyznał w grudniu 2013 roku dla ponad dwudziestu nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Poniżej znajduje się treść zarządzenia burmistrza wraz z imionami i nazwiskami nauczycieli oraz placówkami, w których są zatrudnieni.

ZARZĄDZENIE NR 356/2013/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Kęty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie §8 ust. 5 i §9 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/223/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 stycznia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/322/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. oraz Uchwałą Nr XI/115/2011 z dnia 30 września 2011r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrody Burmistrza Gminy Kęty ze specjalnego funduszu nagród dla poniżej wymienionych nauczycieli:

1) Ewa Sedeńko – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach;

2) Renata Droździk – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach;

3) Maria Koperska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach;

4) Bogdan Guzik – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach;

5) Lidia Danek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach;

6) Ewa Jagodzińska – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach;

7) Dariusz Mędrzak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach;

8) Anna Kobielus – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach;

9) Teresa Kościelnik-Pactwa – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach;

10) Iwona Sroka – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach;

11) Renata Łuszczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu;

12) Grzegorz Żak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi;

13) Łucja Listwan – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi;

14) Bożena Kubisiak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach;

15) Dagmara Chyl – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach;

16) Bożena Matlak – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach;

17) Barbara Bizukojć – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach;

18) Ewa Płonka – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach;

19) Agata Kuder – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach;

20) Agnieszka Błaszków – nauczyciel Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego  w Bielanach;

21) Alicja Korczyk – Dyrektor Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi.

§ 2. Wysokość nagrody dla każdej osoby wymienionej w §1 wynosi 1.500,00 zł brutto.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Kęty oraz Kierownikowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kęty
Tomasz Bąk

__

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty dostępny jest tutaj.

Kryteria przyznawania nagród (wyciąg z uchwały NR XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli):

§ 2.

1. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest w ramach specjalnego funduszu nagród, utworzonego zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 3.

1. Nagrodę dyrektora placówki oświatowej ze specjalnego funduszu nagród może otrzymać nauczyciel za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, a w przypadku nauczyciela, któremu powierzono obowiązki wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, również za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu tych obowiązków.

2. Nagrodę dyrektora placówki oświatowej może otrzymać nauczyciel posiadający powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, który spełnia co najmniej dwa z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktycznej:

a) zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim – z wyłączeniem nauczycieli przedszkoli i kształcenia zintegrowanego szkół podstawowych,

b) zajęcie przez uczniów (zespół) wysokich lokat w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach, festiwalach organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim,

c) zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych,

d) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami wykazującymi trudności w nauce;

2) w zakresie pracy wychowawczej:

a) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole lub w klasie obejmującej różnorodne formy pracy z młodzieżą realizowane poza obowiązkowym czasem pracy,

b) organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

c) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami sprawiającymi duże trudności wychowawcze;

3) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo,

b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej,

c) udokumentowane osiągnięcia w realizacji programów profilaktycznych;

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

a) uzyskiwanie wyższych kwalifikacji zawodowych poprzez podjęcie studiów podyplomowych,

b) doskonalenie zawodowe poprzez uczestniczenie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,

c) doskonalenie własnego warsztatu pracy,

d) kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji koleżeńskich, udokumentowane działania na rzecz Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

§ 4. Nagrodę Burmistrza Gminy Kęty może otrzymać nauczyciel, który spełnia co najmniej trzy kryteria, o których mowa w §3 ust. 2, a w przypadku nagrody dla dyrektora placówki oświatowej także, co najmniej jedno kryterium w zakresie:

1) dobrej organizacji pracy placówki oświatowej i zapewnienia optymalnych warunków realizacji jej zadań statutowych;

2) osiągania przez placówkę oświatową bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych;

3) dobrej współpracy z organem prowadzącym, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;

4) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi placówki oświatowej oraz dbałości o mienie placówki oświatowej;

5) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz placówki oświatowej;

6) organizacji współpracy placówki oświatowej z różnymi instytucjami, której rezultatem są konkretne formy pomocy uczniom;

7) działań promujących osiągnięcia placówki oświatowej na zewnątrz.

Źródło:
BIP UG Kęty

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Burmistrz Gminy Kęty przyznał nagrody dla 21 nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Zenek pisze:

  Wszystko pięknie, tylko dlaczego mowa jest o nauczycielach a lista składa się niema z samych dyrektorów. Do tego są tam tacy jak pani Sedeńko, której mąż bardzo się angażował w kampanię pana Bąka. Potem ona została dyrektorką. Czy to znowu zachęta: bądźcie ze mną a nie pożałujecie! Wygląda to wszystko coraz bardziej beznadziejnie.

 2. franciszek pisze:

  Gratuluję nagrodzonym!
  Mam jednak dwie uwagi, które nie dotyczą osób nagrodzonych lecz tych którzy nagrody przydzielili a wcześniej ustalili regulamin nagradzania.
  Nauczyciele, a tym samym dyrektorzy placówek oświatowych, mają swoje Święto 14.X więc jak dobra praktyka nakazuje w tym dniu są honorowani i nagradzani; gmina Kęty w 2013r również takowe święto zorganizowała hucznie dla Braci Nauczycielskiej w restauracji Malinowy Las. Tam nagrodzono nagrodami bardzo skromną liczbę nauczycieli i dyrektorów (na więcej nie było środków, choć lista nominowanych była długa) a tu nagle dwa miesiące później 21 członków elity Braci Nauczycielskiej w owianej tajemnicą scenerii otrzymuje nagrody za „zasługi oświatowe” czy może za „posłuszeństwo i podwaliny pod zbliżające się wybory samorządowe”?
  Druga uwaga, jako że jestem mieszkańcem Bielan i rodzicem, dotyczy braku na liście nagrodzonych pani Doroty Zaręba- długoletniego Dyrektora Przedszkola w Bielanach i osoby znanej z podejmowania wielu działań na rzecz naszej wsi. W roku 2013, którego dotyczyły nagrody, z moich obliczeń, przepracowała wytężenie i efektywnie na rzecz przedszkola i środowiska ponad połowę roku – sądzę że warto naprawić to przeoczenie.

 3. zoz pisze:

  I jeszcze jedno łączy się klasy bo podobno brakuje pieniędzy tak się stało w Nowej Wsi gdzie połączono klasę IV i w ten sposób liczy się podobno dobro dzieci!!!!

 4. stażystka pisze:

  tak! a młodzi nauczyciele nie mają pracy z powodu redukcji etatów!!!!

 5. Bronekk pisze:

  Bravo!!!BOGATA GMINA!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*