Burmistrz Gminy Kęty ogłosił nabór na referenta w Wydziale Finansowo – Budżetowym UG Kęty

herb_bip_małyBurmistrz Kęty ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansowo – Budżetowym Urzędu Gminy Kęty. Warunki przedstawiamy Państwu poniżej. Wynagrodzenie 1600-2000 brutto miesięcznie.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1.1. wykształcenie wyższe;
1.2. co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
1.3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1.4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
2.1. wykształcenie ekonomiczne o specjalności finanse lub rachunkowość;
2.2. znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330), o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 z późn. zm.), ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 168), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 20, poz. 103);
2.3. praktyczna umiejętność księgowania operacji gospodarczych i sporządzania dokumentów księgowych;
2.4. praktyczna umiejętność sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
2.5. sumienność, samodzielność, odpowiedzialność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
3.1. księgowanie zaangażowania środków finansowych oraz operacji finansowych w zakresie wydatków bieżących;
3.2. prowadzenie bieżącej numeracji dowodów księgowych w zakresie wydatków bieżących;
3.3. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Warunki pracy:
4.1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie miesięczne w zależności od stażu pracy w przedziale 1 600 – 2 000 złotych brutto miesięcznie;
4.2. praca w siedzibie Urzędu Kęty, Rynek 7 – parter, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Kęty:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i curriculum vitae;
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4. kopie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.04.2009r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539);
5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – referent w Wydziale Finansowo – Budżetowym” na Dzienniku Podawczym Urzędu Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15.30 dnia 17 czerwca 2013 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Informacje dodatkowe.
1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie procesu naboru.
4. W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 kandydatów postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach: I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej; II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której, ocenie będzie podlegał m.in. dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów do pracy.
5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7 – I piętro.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ciekawostki, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*