Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski – aplikant

HERB BIP KętyDziś, tj. 23 maja 2013 r., na stronie BIP Urzędu Gminy Kęty ukazało się ogłoszenie Burmistrza Gminy Kęty o otwartym naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski – aplikant. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat tego konkursu. Oferty należy składać do dnia 5 czerwca 2013 r. (liczy się data wpływu).

Wymagania formalne i dodatkowe stawiane kandydatom, zakres obowiązków, warunki pracy i płacy, wymagane dokumenty oraz termin do kiedy można składać aplikacje znajdziecie Państwo poniżej.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1.1. obywatelstwo polskie;

1.2. ukończone 21 lat;

1.3. korzystanie z pełni praw publicznych;

1.4. minimum średnie wykształcenie;

1.5 .nienaganna opinia;

1.6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

1.7. niekaralność sądowa (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe);

1.8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1. wykształcenie wyższe o kierunku: zarządzanie bezpieczeństwem, prawo, administracja;

2.2. ukończone, pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych według programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych

2.3. ukończone szkolenia z zakresu techniki i taktyk interwencji lub inne związane z ochroną porządku publicznego;

2.4. podstawowa znajomość aktów prawnych o strażach gminnych, o ruchu drogowym, kodeksu karnego i wykroczeń, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2.5. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami;

2.6. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

2.7. dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Kęty;

3.2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3.3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

3.4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

3.5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Kęty;

3.6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych;

3.7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduję się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

3.8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

3.9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy Kęty.  

4. Warunki pracy:

4.1. służba patrolowa w terenie, kierowanie samochodem uprzywilejowanym;

4.2. praca na pełny etat w systemie zmianowym, w przeciętnie 40 godzinnym pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym;

4.3. wynagrodzenie miesięczne w zależności od stażu pracy z przedziału 2 000 – 3000 złotych brutto miesięcznie.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny i curriculum vitae;

2.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

3.      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

4.      kopia dowodu osobistego;

5.      kopie innych dokumentów (np. świadectwa pracy);

6.      oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn);

7.      oświadczenie kandydata o korzystaniu pełni praw publicznych;

8.    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem strażnika miejskiego w Komendzie Straży Miejskiej w Kętach” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do godz. 15.30 dnia
5 czerwca 2013 r.
(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Informacje dodatkowe.

1.  Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie procesu naboru.

4. W przypadku zgłoszenia się powyżej 10 kandydatów postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach: I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej; II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której, ocenie będzie podlegał m.in. dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów do pracy.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7 – I piętro.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*