Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora OSiR w Kętach

Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach 32 – 650 Kęty, os. Nad Sołą 29.

Wymagania niezbędne (formalne):

1.      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2.      najmniej 5-letni staż pracy,
3.      obywatelstwo polskie,
4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1.      przedstawienie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach uwzględniającej zarządzanie obiektami wchodzącymi w jego skład oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
2.      znajomość przepisów z obszaru działania ośrodków sportu i rekreacji oraz zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji działającej w formie zakładu budżetowego,
3.      umiejętność organizacji pracy i zarządzania zespołem pracowników.

Zakres wykonywanych zadań:

1.      kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka, w szczególności przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
2.      sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka,
3.      udostępnianie administrowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
4.      organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz różnych form szkoleniowych w zakresie uprawiania sportu i turystyki,
5.      prowadzenie informacji związanej z kulturą fizyczną.

Warunki pracy:

1.      wymiar czasu pracy – pełny etat,
2.      wynagrodzenie miesięczne z przedziału 3 000 – 4800 złotych brutto,
3.      praca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29, samodzielna, wymagająca z uwagi na specyfikę pracy szczególnej dyspozycyjności, wyjazdów w teren,
4.      pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach,
2.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4.      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
5.      kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej,
6.      kopia dowodu osobistego,
7.      oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na Dyrektora OSiR w Kętach” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do 21 września 2012r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

dodatkowe.

1.      Wymagane oświadczenia, list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach muszą być własnoręcznie podpisane.
2.      Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3.      Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
1)      I etap – 24 września 2012r. – wstępna selekcja kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
2)      II etap – 27 września 2012r. godz. 9-ta – selekcja końcowa kandydatów*.
4.      Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7 oraz Ośrodku Sporu i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29.

*w przypadku dużej liczby kandydatów selekcja końcowa zostanie przeprowadzona w formie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostanie zaproszonych 5 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z przeprowadzonego pisemnego testu.

Źródło:
BIP UG Kety

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*