Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na Sekretarza Gminy w UG Kęty

Dziś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty ukazało się ogłoszenie Burmistrza Gminy Kęty o naborze na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisku Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Kęty.

 

 

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. wykształcenie wyższe magisterskie,

2. co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiada co najmniej 4-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa wyżej oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3. obywatelstwo polskie,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. preferowane wykształcenie o kierunku: zarządzanie, administracja, prawo, ekonomia,

2. znajomość przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego,

3. znajomość tematyki z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi z uwzględnieniem specyfiki administracji samorządowej,

4. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań:

Do zadań Sekretarza należy wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, w tym:

1. nadzór nad organizacją pracy Urzędu,

2. nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

3. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadry,

4. nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków,

5. nadzorowanie właściwego przygotowania materiałów pod obrady sesji Rady Miejskiej,

6. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Kęty,

7. koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,

8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych,

9. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub polecenia Burmistrza.

Warunki pracy:

1. planowane do dnia 18.04.2013 r. na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy, płaca zasadnicza z przedziału 4 000 – 5200 złotych brutto miesięcznie,

2. praca w siedzibie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – I piętro, samodzielna, w narażeniu na szczególne obciążenie psychiczne, wymagająca dużego wysiłku umysłowego, wyjazdów w teren.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i curriculum vitae,

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej,

5. kopia dowodu osobistego,

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do 18 maja 2012 r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Informacje dodatkowe:

1. Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2. Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie procesu naboru.

4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7.

 

Źródło informacji:
BIP UG Kęty

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Urzędowe i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*