Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy ogłasza na – podinspektor w Wydziale Środowiska i Przedsiębiorczości w Urzędzie Gminy Kęty. Poniżej przedstawiamy wymagania formalne oraz termin składania aplikacji.

WYMAGANIA:

Wymagania niezbędne (formalne):

1.      wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ochrona środowiska lub kierunki pokrewne,

2.      co najmniej 3-letni staż pracy,

3.      obywatelstwo polskie,

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,

2.      znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,

3.      doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami,

4.      umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),

5.      odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      całokształt spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kęty,

2.      współpraca w opracowywaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

3.      przygotowywanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

4.      współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

5.      realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Warunki pracy:

w siedzibie Urzędu Gminy Kęty – I piętro, w pełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, wymagająca wyjazdów w teren oraz pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny i curriculum vitae,

2.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3.      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

4.  kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej,

5.      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

6.     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska i Przedsiębiorczości” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 – parter lub drogą pocztową na adres Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie 16 listopada 2012 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Informacje dodatkowe.

1.      Wymagane oświadczenia, curriculum vitae i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

2.      Aplikacje, które wpłynęły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie procesu naboru.

4.      Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach: I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej (test), II etap – rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której ocenie będzie podlegał dotychczasowy przebieg pracy zawodowej oraz predyspozycje kandydatów.

5.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kety.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7 – I piętro.

Źródło:
BIP UG Kęty

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Inne, Społeczne, Urzędowe, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas na wpisanie wyniku operacji minął. Proszę przeładować CAPTCHA za pomocą ikonki (strzałki).

*